logoDPDopravný podnik mesta Prešov a.s.

Cestovný poriadok
Vyhľadanie spojenia
 Čas:
rozšírené vyhľadávanie
Najbližšie odchody

Projekty EÚ


APPKA NA CESTOVANIE

Google play
Apple store
Dopravný podnik
Aktuálne informácie Kontakt Reklamné služby Doprava na objednávku Majetok na predaj Verejné obstarávanie Zmluvy História Najčastejšie otázky Deň otvorených dverí Výročné správy, závierky, správy audítora Etický kódex Organizačný poriadok Stanovy Predstavenstvo, dozorná rada a vedenie spoločnosti Ochr. osob. údajov Vaše názory Privátna zóna
Linkové vedenie
Trasy liniek Trasy školských spojov Schéma siete Nočná doprava Bezbariérová doprava Cestovné poriadky WAP-Cestovné poriadky Vyhľadanie spojenia Ako sa dostať...
Predpisy a Tarifa
Prepravný poriadok Tarifa SMS lístok SMS - daňový doklad Predajné miesta Tlačivá a dokumenty
Vozidlá
Trolejbusy Autobusy Vystrihovačky
 
Odkazy na iné stránky Pridať medzi obľúbené
 
 
Verejné obstarávanie
Názov: Výzva na predkladanie ponuky_Základný kurz bezpečnostných technikov
Dátum zverejnenia: 15.3.2017
Termín na predkladanie ponúk: 22.3.2017

Prílohy:

Doplnenie:Doplnenie č.2:Doplnenie č.3:1. Identifikácia obstarávateľa
Názov: Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť
S í d l o
Obec (mesto):
Ľubotice            PSČ: 080 06
Ulica: Bardejovská                    Číslo: 7
IČO: 31718922
DIČ: 2020523868
IČ DPH: SK2020523868
Kontaktná osoba: Ing. Ivana Ličáková
Telefón: 051/7470 255,             Fax: 051 7764225
Elektronická pošta: olz@dpmp.sk
Internetová adresa: www.dpmp.sk
Adresa pre písomné doručovanie:
DPMP, a. s.
P. O. BOX 170
081 70 Prešov
 
 
2. Predmet zákazky
 
Základný kurz bezpečnostných technikov
 
3. Opis predmetu zákazky
 
Predmetom zákazky je zabezpečenie Základného kurzu bezpečnostného technika.  
 
Predpokladaný termín začatia kurzu: od 27.03.2017
 
Počet uchádzačov: 1
 
4. Zmluva, trvanie zmluvy alebo lehota pre ukončenie dodávky
 
Na základe objednávky.
 
5. Hlavné podmienky financovania
 
Platba pred začatím kurzu bankovým prevodom z účtu obstarávateľa.
 
6. Podmienky účasti uchádzačov
 
Uchádzač doloží:
 
-         kópia platného dokladu o oprávnení podnikať,
-         kópia platného oprávnenia na výchovu a vzdelávanie v rozsahu
„Výchova a vzdelávanie".
 
 
7. Lehota a miesto na predkladanie ponúk
 
Lehota na predkladanie ponúk: do 22.03.2017 do 10:00 hod.
 
Ponuky je možné doručiť písomne na adresu pre písomné doručovanie uvedenú v bode č. 1,
elektronicky na olz@dpmp.sk alebo osobne do DPMP, a.s. na 2. poschodie, kancelária č. 21.
 
8. Kritéria na hodnotenie ponúk
 
Najnižšia cena v EUR bez DPH za predmet zákazky.       
 
Predmet zákazky  
Počet osôb
 
Cena v EUR bez DPH DPH v EUR Cena v EUR s DPH
 
Základný kurz bezpečnostných technikov
1      
 
.
           
9. Ďalšie informácie obstarávateľa     
 
Výsledky vyhodnotenia cenovej ponuky budú uchádzačovi oznámené.
Požadujeme, aby uchádzač predložil ponuku na kompletný rozsah predmetu zákazky.
Obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk a súťaž zrušiť.

Copyright © 2005-2015 DPMP a.s. Všetky práva vyhradené.