logoDPDopravný podnik mesta Prešov a.s.

Cestovný poriadok
Vyhľadanie spojenia
 Čas:
rozšírené vyhľadávanie
Najbližšie odchody

Projekty EÚ


APPKA NA CESTOVANIE

Google play
Apple store
 
 
Verejné obstarávanie
Názov: Výzva na predkladanie ponuky_Základný kurz bezpečnostných technikov
Dátum zverejnenia: 15.3.2017
Termín na predkladanie ponúk: 22.3.2017

Prílohy:

Doplnenie:Doplnenie č.2:Doplnenie č.3:1. Identifikácia obstarávateľa
Názov: Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť
S í d l o
Obec (mesto):
Ľubotice            PSČ: 080 06
Ulica: Bardejovská                    Číslo: 7
IČO: 31718922
DIČ: 2020523868
IČ DPH: SK2020523868
Kontaktná osoba: Ing. Ivana Ličáková
Telefón: 051/7470 255,             Fax: 051 7764225
Elektronická pošta: olz@dpmp.sk
Internetová adresa: www.dpmp.sk
Adresa pre písomné doručovanie:
DPMP, a. s.
P. O. BOX 170
081 70 Prešov
 
 
2. Predmet zákazky
 
Základný kurz bezpečnostných technikov
 
3. Opis predmetu zákazky
 
Predmetom zákazky je zabezpečenie Základného kurzu bezpečnostného technika.  
 
Predpokladaný termín začatia kurzu: od 27.03.2017
 
Počet uchádzačov: 1
 
4. Zmluva, trvanie zmluvy alebo lehota pre ukončenie dodávky
 
Na základe objednávky.
 
5. Hlavné podmienky financovania
 
Platba pred začatím kurzu bankovým prevodom z účtu obstarávateľa.
 
6. Podmienky účasti uchádzačov
 
Uchádzač doloží:
 
-         kópia platného dokladu o oprávnení podnikať,
-         kópia platného oprávnenia na výchovu a vzdelávanie v rozsahu
„Výchova a vzdelávanie".
 
 
7. Lehota a miesto na predkladanie ponúk
 
Lehota na predkladanie ponúk: do 22.03.2017 do 10:00 hod.
 
Ponuky je možné doručiť písomne na adresu pre písomné doručovanie uvedenú v bode č. 1,
elektronicky na olz@dpmp.sk alebo osobne do DPMP, a.s. na 2. poschodie, kancelária č. 21.
 
8. Kritéria na hodnotenie ponúk
 
Najnižšia cena v EUR bez DPH za predmet zákazky.       
 
Predmet zákazky  
Počet osôb
 
Cena v EUR bez DPH DPH v EUR Cena v EUR s DPH
 
Základný kurz bezpečnostných technikov
1      
 
.
           
9. Ďalšie informácie obstarávateľa     
 
Výsledky vyhodnotenia cenovej ponuky budú uchádzačovi oznámené.
Požadujeme, aby uchádzač predložil ponuku na kompletný rozsah predmetu zákazky.
Obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk a súťaž zrušiť.

Copyright © 2005-2015 DPMP a.s. Všetky práva vyhradené.