logoDPDopravný podnik mesta Prešov a.s.

Cestovný poriadok
Vyhľadanie spojenia
 Čas:
rozšírené vyhľadávanie
Najbližšie odchody

Projekty EÚ


APPKA NA CESTOVANIE

Google play
Apple store
Dopravný podnik
Aktuálne informácie Kontakt Reklamné služby Doprava na objednávku Majetok na predaj Verejné obstarávanie Zmluvy História Najčastejšie otázky Deň otvorených dverí Výročné správy, závierky, správy audítora Etický kódex Organizačný poriadok Stanovy Predstavenstvo, dozorná rada a vedenie spoločnosti Ochr. osob. údajov Vaše názory Privátna zóna
Linkové vedenie
Trasy liniek Trasy školských spojov Schéma siete Nočná doprava Bezbariérová doprava Cestovné poriadky WAP-Cestovné poriadky Vyhľadanie spojenia Ako sa dostať...
Predpisy a Tarifa
Prepravný poriadok Tarifa SMS lístok SMS - daňový doklad Predajné miesta Tlačivá a dokumenty
Vozidlá
Trolejbusy Autobusy Vystrihovačky
 
Odkazy na iné stránky Pridať medzi obľúbené
 
 
Verejné obstarávanie
Názov: Výzva na predloženie ponuky_ Nákup špecializovaných vozidiel na zvoz mincí Peuugeot v úprave Furgon.
Dátum zverejnenia: 16.5.2018
Termín na predkladanie ponúk: 25.5.2018

Prílohy:

Doplnenie:Doplnenie č.2:Doplnenie č.3: 1. Identifikácia obstarávateľa:
Názov:                    Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť
Sídlo:                       Bardejovská 7, 080 06  Ľubotice
IČO:                         31718922
DIČ:                         2020523868
IČ DPH:                   SK2020523868
Kontaktná osoba:  Ing. Stanislav Goč
Telefón:                  051/7470 218           
Elektronická pošta:          stanislav.goc@dpmp.sk
Internetová adresa:          www.dpmp.sk
Adresa pre písomné doručovanie:
Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť
P. O. BOX 17
081 70 Prešov
 
 1. Predmet zákazky
Nákup  nových špeciálne upravených  vozidiel zn. Peugeot PARTNER v prevedení furgon.
     Počet nakupovaných vozidiel: 2 (dve) vozidlá
 
 1. Opis predmetu zákazky
Špeciálne upravené vozidlá určené na zvoz tŕžieb z výdajných automatov cestovných lístkov,
dennú kontrolu, údržbu a odstraňovanie porúch výdajných automatov.
Požadujeme:
 • Atmosférický benzínový motor (neprepĺňovaný)
Zdôvodnenie: Vozidlá takmer denne zvážajú mince zo 70- tich výdajných automatov umiestnených na trasách liniek MHD. Ide o cca 70 krátkych jázd v mestskej prevádzke denne bez ohľadu na ročné obdobie. Nevhodné pre dieselové agregáty, ani agregáty s prepĺňaným motorom.
 
 • Kovovú pracovnú nadstavbu s pevnou podlahou na prevážanie kaziet s mincami a pracovným náradím. 
Zdôvodnenie: Len kovová nadstavba a pevná podlaha môže zabezpečiť bezpečný prevoz ťažkých kovových kaziet naplnených mincami.
 
 
Technické parametre
- prevedenie: Furgon L1
- farba laku biela
- motor:  benzín,  nepreplňovaný
- prevodovka: manuálna 5 stupňová
- zdvihový objem motora (cm3):  od 1550  do 1600
- výkon motora (k/kW):   od 90/66    do  100/74
- objem palivovej nádrže (l)  od 55  do  60
- užitočná hmotnosť (kg):     od 450  do  500
- objem nákladného priestoru (m3):  od  2,8  do 3,3
- nákladný priestor (d x š x v):  od 1650x1600x1200   do  1750x1650x1280
- celková dĺžka (m):   od 4 300   do  4 400
Sériová výbava
- elektricky ovládané predné okná
- bočné ochranné lišty
- odkladacia polica pod strechou
- otáčkomer
- výškovo a osovo nastaviteľný volant
- elektronický imobilizér
- látkové poťahy
- oceľové disky
- ABS, AFU, ESP
- airbag vodiča
- trojbodové bezpečnostné pásy
- posilovač riadenia
- príprava na autorádio
- zásuvka 12 V
- pozdĺžne nastaviteľné sedadlo vodiča
- jedno miesto spolujazdca
- 6 úchytných ôk v nákladnom priestore
- centrálne zamykanie s oddeleným zamykaním nákladného priestoru
 
Špeciálna úprava a výbava
- výklopné zadné dvere, zadný stierač, vyhrievanie zadného okna
- bočné ľavé dvere posuvné, celoplechové
- bočné pravé dvere posuvné s oknom
- fixné okno pravých bočných posuvných dverí
- plná prepážka za sedadlami s oknom
- manuálna klimatizácia
- denné svietenie
- plnohodnotné rezervné koleso
- zadný parkovací asistent
- nepriehľadné fólie na zadnom okne výklopných dverí a na posuvných pravých bočných
  dverách
- uzamykanie všetkých dverí pri naštartovanom vozidle
- podlaha nákladného priestoru z 9 mm preglejky
- predné lapače nečistôt
- zadné lapače nečistôt
- podlahové gumené koberce
- autorádio a reproduktor
- povinná výbava – lekárnička, lano, trojuholník, vesta
 
      Obstarávateľ požaduje naceniť predmet dodávky ako celok.
 
 
 1. Všeobecné informácie
  1. 1 Variantné riešenie: zákazka nemá variantné riešenie.
  2. 2 Predmet zákazky bude dodaný najneskôr do 31.12.2018 do areálu Dopravného podniku mesta Prešov, a.s., Bardejovská 7, 0806 Ľubotice
  3. 3 Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov obstarávateľa formou bezhotovostného platobného styku.
  4. 4  Nákup predmetu zákazky bude realizovaný na základe zmluvy.
  5. 5 Faktúra bude vystavená na predmet zákazky. Prílohou faktúry musí byť dodací list.
  6. 6 Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle platných právnych predpisov.
  7. 7 Splatnosť faktúry je 14 dní od jej doručenia obstarávateľovi.
  8. 8 Lehota viazanosti ponuky je 31.12.2018.
  9. 9 Komunikácia s obstarávateľom: Písomne, na hore uvedenú adresu, alebo mailom na stanislav.goc@dpmp.sk, príp. jozef.borzik@dpmp.sk . Odporúčame, aby príp. otázky uchádzača k zákazke, boli doručené obstarávateľovi najneskôr 5 dní pred lehotou na predkladanie ponúk.
  10. 10 Jazyk na komunikáciu a vypracovanie ponuky: slovenský.
  11. 11 Zábezpeka: nevyžaduje sa.
  12. 12 Elektronická aukcia: neuvažuje sa.
 
 1. Podmienky účasti uchádzačov
  1. 1 Uchádzač predloží:
 1. kópiu platného dokladu o oprávnení podnikať (výpis z OR, Živnostenský list). Výpis z OR nie starší ako 3 mesiace k lehote na predkladanie ponúk, použiteľný na právne úkony,
 2. kópiu dokladu, že uchádzač je autorizovaným predajcom tovaru, ktorý je predmetom zákazky,
 3. zoznam dodávok tovaru, lehôt dodávok tovaru a odberateľov, ktorí v r. 2016, 2017 odobrali tovar podobný   predmetu dodávky (§ 34, ods. 1.a). Zákona 343/2015 Z.z.) . Podmienkou účasti je dodanie aspoň 3 porovnateľných vozidiel  počas rokov 2016 a 2017.
 
 1. Predkladanie ponúk
  1. 1 Uchádzač predloží ponuku v zalepenej obálke označenej nápisom: „Ponuka Peugeot – neotvárať, súťaž“
  2. 2 Obálka  musí byť doručená do lehoty na predkladanie ponúk.
  3. 3 Lehota na predkladanie ponúk je určená do:  25.05.2018, 12:00 hod.
  4. 4 Cenové ponuky je možné doručiť osobne na sekretariát riaditeľa (kancelária č. 21 – administratívna budova), areál DPMP, a.s., Bardejovská 7, 080 06 Ľubotice.
  5. 5 V prípade, že uchádzač predloží cenovú ponuku prostredníctvom poštovej zásielky (na adresu uvedenú v bode č. 1), rozhodujúci je termín doručenia cenovej ponuky obstarávateľovi.
  6. 6 Obsah ponuky:                                                               a.) Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzačov podľa bodu 5.1                               b.)Cenovú ponuku na dodanie predmetu zákazky v € bez DPH.
 
 
 1. Kritérium na vyhodnotenie ponúk
  1. 1 Kritérium na vyhodnotenie ponúk pri dodržaní podmienok v tejto výzve je najnižšia celková cena v € bez DPH za predmet  zákazky.
  2. 2 Cena za predmet zákazky musí zahŕňať všetky náklady spojené s dodaním predmetu zákazky.
  3. 3 Cena musí byť stanovená ako cena pevná v € bez DPH.
 
 1. Vyhodnotenie ponúk
  1. 1 Obstarávateľ menuje komisiu, ktorá otvorí obálky s ponukami uchádzačov.
  2. 2 Ak uchádzač nesplní podmienky účasti nebude jeho cenová ponuka braná do úvahy pri vyhodnocovaní.
  3. 3 Obstarávateľ po vyhodnotení cenových ponúk oboznámi uchádzačov písomne (poštou alebo e – mailom) s výsledkom vyhodnotenia.
  4. 4 Ak úspešný uchádzať z akéhokoľvek dôvodu odstúpi od podpisu zmluvy, obstarávateľ môže vyzvať na uzatvorenie zmluvy ďalšieho uchádzača v poradí.
 
 
 1. Ďalšie informácie obstarávateľa:
  1. 1 Obstarávateľ uzatvorí s úspešným uchádzačom kúpnu zmluvu.
  2. 2 Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením cenovej ponuky znáša výhradne uchádzač bez finančného nároku voči obstarávateľovi.
  3. 3 Obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených cenových ponúk a súťaž zrušiť.
 

Copyright © 2005-2015 DPMP a.s. Všetky práva vyhradené.