logoDPDopravný podnik mesta Prešov a.s.

Cestovný poriadok
Vyhľadanie spojenia
 Čas:
rozšírené vyhľadávanie
Najbližšie odchody

Projekty EÚ


APPKA NA CESTOVANIE

Google play
Apple store
Dopravný podnik
Aktuálne informácie Kontakt Reklamné služby Doprava na objednávku Majetok na predaj Verejné obstarávanie Zmluvy História Najčastejšie otázky Deň otvorených dverí Výročné správy, závierky, správy audítora Etický kódex Organizačný poriadok Stanovy Predstavenstvo, dozorná rada a vedenie spoločnosti Ochr. osob. údajov Vaše názory Privátna zóna
Linkové vedenie
Trasy liniek Trasy školských spojov Schéma siete Nočná doprava Bezbariérová doprava Cestovné poriadky WAP-Cestovné poriadky Vyhľadanie spojenia Ako sa dostať...
Predpisy a Tarifa
Prepravný poriadok Tarifa SMS lístok SMS - daňový doklad Predajné miesta Tlačivá a dokumenty
Vozidlá
Trolejbusy Autobusy Vystrihovačky
 
Odkazy na iné stránky Pridať medzi obľúbené
 
 
Verejné obstarávanie
Názov: Výzva na predloženie ponuky _ Nátery trakčných stožiarov.
Dátum zverejnenia: 12.6.2017
Termín na predkladanie ponúk: 23.6.2017

Prílohy:

Doplnenie:Doplnenie č.2:Doplnenie č.3:Názov: Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť
S í d l o
Obec (mesto):
Ľubotice            PSČ: 080 06
Ulica: Bardejovská                    Číslo: 7
IČO: 31718922
DIČ: 2020523868
IČ DPH: SK2020523868
Kontaktná osoba: Ing. Igor Ivanko
Telefón: 051/7470 220,             Fax: 051 7764225
Elektronická pošta: mvv@dpmp.sk
Internetová adresa: www.dpmp.sk
Adresa pre písomné doručovanie:
DPMP, a. s.
P. O. BOX 170
081 70 Prešov
 
 
2. Predmet zákazky
 
Nátery trakčných stožiarov.
 
3. Opis predmetu zákazky
 
Predmetom zákazky sú nátery trakčných stožiarov.
Požaduje sa vykonať:
  • odhrdzavenie
  • základný náter
  • 2 x vrchný náter vrátane číslovania stožiara a výstražnej tabuľky na každý štvrtý stožiar.
 
Predpokladaný počet trakčných stožiarov:  100 ks
Plocha jedného trakčného stožiara – cca 10 m²
 
4. Miesto poskytovania služby
 
Vranovská ulica - Prešov
 
5. Zmluva, trvanie zmluvy alebo lehota pre ukončenie dodávky
 
Na základe objednávky.
 
6. Hlavné podmienky financovania
 
Platba na základe faktúry po zrealizovaní náterov.
 
 
7. Podmienky účasti uchádzačov
 
Uchádzač  predloží:
 
  • fotokópiu oprávnenia na vykonávanie určených činností v zmysle zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a činnostiach na určených technických zariadeniach. 
 
8. Lehota a miesto na predkladanie ponúk
 
Lehota na predkladanie ponúk: do 23.06.2015 do 14:00 hod.
 
Ponuky je možné doručiť písomne na adresu pre písomné doručovanie uvedenú v bode č. 1, elektronicky na mvv@dpmp.sk alebo osobne do DPMP, a.s. na 2. poschodie, kancelária č. 21.
 
9. Kritéria na hodnotenie ponúk
 
Najnižšia jednotková cena v EUR bez DPH na jeden trakčný stožiar ošetrený náterom v zmysle bodu č. 3 tejto výzvy.        
 
10. Ďalšie informácie obstarávateľa :   
 
Obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk a súťaž zrušiť.
Copyright © 2005-2015 DPMP a.s. Všetky práva vyhradené.