logoDPDopravný podnik mesta Prešov a.s.

Cestovný poriadok
Vyhľadanie spojenia
 Čas:
rozšírené vyhľadávanie
Najbližšie odchody

Projekty EÚ


APPKA NA CESTOVANIE

Google play
Apple store
Dopravný podnik
Aktuálne informácie Kontakt Reklamné služby Doprava na objednávku Majetok na predaj Verejné obstarávanie Zmluvy História Najčastejšie otázky Deň otvorených dverí Výročné správy, závierky, správy audítora Etický kódex Organizačný poriadok Stanovy Predstavenstvo, dozorná rada a vedenie spoločnosti Ochr. osob. údajov Vaše názory Privátna zóna
Linkové vedenie
Trasy liniek Trasy školských spojov Schéma siete Nočná doprava Bezbariérová doprava Cestovné poriadky WAP-Cestovné poriadky Vyhľadanie spojenia Ako sa dostať...
Predpisy a Tarifa
Prepravný poriadok Tarifa SMS lístok SMS - daňový doklad Predajné miesta Tlačivá a dokumenty
Vozidlá
Trolejbusy Autobusy Vystrihovačky
 
Odkazy na iné stránky Pridať medzi obľúbené
 
 
Verejné obstarávanie
Názov: Výzva na predloženie ponuky _ Odpredaj vyradených trolejbusov.
Dátum zverejnenia: 8.11.2017
Termín na predkladanie ponúk: 15.11.2017

Prílohy:

Doplnenie:Doplnenie č.2:Doplnenie č.3:Identifikácia obstarávateľa:
Názov:                      Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť
Sídlo:                        Bardejovská 7, 080 06  Ľubotice
IČO:                          31718922
DIČ:                           2020523868
IČ DPH:                     SK2020523868
Kontaktná osoba:      Ing. Stanislav Goč
Telefón:                    051/7470 218, 0911 603 725
Elektronická pošta:   zavdop@dpmp.sk
Internetová adresa: www.dpmp.sk
Adresa pre písomné doručovanie:
DPMP, a. s.
P. O. BOX 170
081 70 Prešov
 
Názov:  Výzva na predloženie ponuky  -  Odpredaj vyradených trolejbusov
Dátum zverejnenia:   08.11.2017
Termín na predkladanie ponúk:   15.11.2017
Opis predmetu:  Odpredaj 4 ks  vyradených trolejbusov
                               podľa zákona č.79/2015 Z. z. – nebezpečný odpad č. 160104 – vyradené vozidlá.
 
Rozsah ponuky: Odpredaj vyradených vozidiel na zhodnotenie/zneškodnenie vrátane ich odvozu
                               z objektu DPMP, a.s., váženie každého vozidla osobitne a vystavenie potrebných
                               dokladov (SLNO a vážne lístky – každé vozidlo osobitne).
 
Podmienky účasti:
Uchádzač v rámci svojej ponuky predloží okrem cenovej ponuky tieto doklady:
- platnú fotokópiu aktuálneho dokladu o oprávnení podnikať – živnostenský list
- platnú fotokópiu súhlasu na nakladanie s nebezpečným odpadom vrátane prepravy
- platnú fotokópiu na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov podľa § 97 ods. 1 pís. d) zákona
  o odpadoch ( pre odpad s kat. č. 160104 a 160106 mimo vozidiel kategórie M1, N1, L2e ) alebo
  fotokópiu súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa § 97 ods. 1 pís. c)
  zákona o odpadoch v zmysle prílohy č.2 zákona o odpadoch činnosťou R12 – úprava odpadov
  určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11, pre odpad s kat. č. 106104 a 106106 mimo
  vozidiel M1, N1 L2e
- fotokópie zmlúv s oprávnenými osobami na ďalšie nakladanie so vzniknutým odpadom
- uchádzač nesmie mať ku dňu predloženia cenovej ponuky neuhradené záväzky po lehote splatnosti
  voči DPMP, a.s..V prípade, že v deň otvárania obálok budú záväzky evidované, ponuka tohto
  uchádzača bude vylúčená zo súťaže.
 
Kritérium na hodnotenie ponúk:  najvyššia cena
 
Predloženie a spôsob doručenia cenovej ponuky:
Cenovú ponuku doručiť poštou alebo osobne na adresu:
Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť, Bardejovská č.7, 080 06 Ľubotice,
2 poschodie – sekretariát výkonného riaditeľa, číslo miestnosti 21 a označiť heslom:
„Vyradené vozidlá – NO č. 160104“. Na obálku je potrebné uviesť adresu uchádzača.
Lehota na predloženie cenovej ponuky:  15.11.2017   do 12:00 hod.
 
Vyhodnotenie ponúk: všetkým uchádzačom bude oznámený výsledok vyhodnotenia ponúk.
 
Špecifikácia predmetu odpredaja:
Trolejbusy:  Uchádzač doplní do tabuľky svoju cenovú ponuku zvlášť za vyradené vozidlo a zvlášť za
                       trakčný motor  ( cena je v  €/kg bez DPH ).
               
Typ 15 TR 15 TR 15 TR 14 TR      
Bočné číslo 103 109 114 115      
Rok výroby 1991 1991 1995 1996      
Najazdené km 1 091 787 1 210 947 1 227 396 1 237 711      
Prevedenie kĺbový kĺbový kĺbový štandardný      
Ponuka - cena €/kg              
Trakčné motory - počet 2 ks 2 ks 2 ks 1 ks      
Ponuka - cena €/kg              
Všetky trolejbusy je možné odtiahnuť na miesto zhodnotenia / zneškodnenia po vlastnej osi.
Ďalšie informácie:
Všetky náklady spojené s prepravou hore uvedených vyradených vozidiel znáša uchádzač.
Vyradené vozidlá sa nachádzajú v priestoroch DPMP, a.s., Bardejovská č.7, 080 06 Ľubotice.
S úspešným uchádzačom bude uzatvorená kúpna zmluva.
Bližšie informácie a dojednanie obhliadky:  Ing. Stanislav Goč , tel. 0911 603 725
 
DPMP, a.s. si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených cenových ponúk a súťaž zrušiť.
Copyright © 2005-2015 DPMP a.s. Všetky práva vyhradené.