logoDPDopravný podnik mesta Prešov a.s.

Cestovný poriadok
Vyhľadanie spojenia
 Čas:
rozšírené vyhľadávanie
Najbližšie odchody

Projekty EÚ


APPKA NA CESTOVANIE

Google play
Apple store
Dopravný podnik
Aktuálne informácie Kontakt Reklamné služby Doprava na objednávku Majetok na predaj Verejné obstarávanie Zmluvy História Najčastejšie otázky Deň otvorených dverí Výročné správy, závierky, správy audítora Etický kódex Organizačný poriadok Stanovy Predstavenstvo, dozorná rada a vedenie spoločnosti Ochr. osob. údajov Vaše názory Privátna zóna
Linkové vedenie
Trasy liniek Trasy školských spojov Schéma siete Nočná doprava Bezbariérová doprava Cestovné poriadky WAP-Cestovné poriadky Vyhľadanie spojenia Ako sa dostať...
Predpisy a Tarifa
Prepravný poriadok Tarifa SMS lístok SMS - daňový doklad Predajné miesta Tlačivá a dokumenty
Vozidlá
Trolejbusy Autobusy Vystrihovačky
 
Odkazy na iné stránky Pridať medzi obľúbené
 
 
Verejné obstarávanie
Názov: Výzva na predloženie ponuky _ Oprava strešných svetlíkov objektu údržby.
Dátum zverejnenia: 3.5.2018
Termín na predkladanie ponúk: 31.5.2018

Prílohy:

Doplnenie:Doplnenie č.2:Doplnenie č.3: 1. Identifikácia obstarávateľa:
Názov:                       Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť
Sídlo:                        Bardejovská 7, 080 06  Ľubotice
IČO:                          31718922
DIČ:                           2020523868
IČ DPH:                     SK2020523868
Kontaktná osoba:      Ing. Vladimír Mišenčik
Telefón:                     051/7470 224, 0911 604 725        Fax: 051 7764225
Elektronická pošta:   vladimir.misencik@dpmp.sk
Internetová adresa:    www.dpmp.sk
Adresa pre písomné doručovanie:
Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť
P. O. BOX 170
081 70 Prešov
 
 1. Predmet zákazky
 
 1. 1 Názov zákazky: Oprava strešných svetlíkov objektu údržby
 
 1. Opis predmetu zákazky
 
 1. 1 Predmetom zákazky je oprava – výmena pôvodných strešných svetlíkov objektu údržby. Jedná sa o 2 ks pásových sedlových strešných svetlíkov o rozmere 3,3 m x 26 m a 3,3 m x 18 m.
 2. 2 Rozsah požadovaných prác:
  1. demontáž jestvujúcich pásových sedlových svetlíkov z drôtoskla,
  2. montáž  pásových oblúkových strešných svetlíkov:
   • pozinkovaná obruba,
   • oblúková hliníková konštrukcia,
   • polykarbonátová výplň (číra),
   • pevný (bez vetrania),
   • rozmer: 3,3 m x 26 m a 3,3 m x 18 m,
  3. odvoz a likvidácia odpadu,
  4. doprava.
 3. 3 Cenová ponuka musí zahŕňať všetky náklady v súvislosti s vykonaním predmetu zákazky vrátane nákladov na dopravu, likvidáciu odpadu, pomocné práce, materiál a zriadenie staveniska.
 4. 4 Požadovaná záručná doba za predmet zákazky: 5 rokov.
 5. 5 Pred spracovaním cenovej ponuky odporúčame vykonať obhliadku predmetu zákazky
po dohode s kontaktnou osobou uvedenou v bode č. 1.
 
 
 
 1. Miesto a lehota dodania predmetu zákazky
 
 1. 1 Miesto dodania predmetu zákazky: Objekt dielne údržby Dopravného podniku mesta Prešov, a. s., v Ľuboticiach.
 2. 2 Lehota dodania predmetu zákazky: do 31.08.2018.
 3. 3 Predmet zákazky bude realizovaný na základe zmluvy.
 
 1. Podmienky financovania predmetu zákazky
 
 1. 1 Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov obstarávateľa formou bezhotovostného platobného styku.
 2. 2 Faktúra bude vystavená po dodaní predmetu zákazky. Prílohou faktúry musí byť dodací list alebo súpis vykonaných prác.
 3. 3 Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle platných právnych predpisov.
 4. 4 Splatnosť faktúry je 15 dní od jej doručenia obstarávateľovi.
 
 1. Podmienky účasti uchádzačov
 
 1. 1 Uchádzač doloží:
 
 1. kópiu platného dokladu o oprávnení podnikať, v ktorom je zapísaný predmet podnikania oprávňujúci uchádzača poskytovať požadovaný predmet zákazky (výpis z obchodného registra, resp. živnostenského registra).
 
 1. Predkladanie cenových ponúk
 
 1. 1 Lehota na predloženie cenových ponúk je určená do 31.05.2018 do 12:00 hod.
 2. 2 Cenové ponuky je možné doručiť písomne na adresu pre písomné doručovanie uvedenú v bode č. 1, alebo osobne na sekretariát riaditeľa (kancelária č. 21).
 3. 3 V prípade, že uchádzač predloží cenovú ponuku prostredníctvom poštovej zásielky alebo elektronicky, rozhodujúci je termín doručenia cenovej ponuky obstarávateľovi.
 
 1. Kritérium na vyhodnotenie ponúk
 
 1. 1 Kritérium na vyhodnotenie ponúk pri dodržaní podmienok v tejto výzve je najnižšia celková cena v EUR bez DPH za predmet zákazky.
 2. 2 Cena za predmet zákazky musí zahŕňať všetky náklady spojené s dodaním predmetu zákazky. Cena musí byť stanovená ako cena pevná v EUR bez DPH, ak je uchádzač platiteľom DPH uvedie cenu osobitne aj s DPH.
 
 1. Ďalšie informácie obstarávateľa:
 
 1. 1 Obstarávateľ požaduje, aby uchádzať predložil ponuku na kompletný rozsah predmetu zákazky.
 2. 2 Cenová ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať ocenenie predmetu zákazky a doklady podľa bodu 6.
 3. 3 Obstarávateľ po vyhodnotení cenových ponúk oboznámi uchádzačov písomne (poštou alebo e – mailom) s výsledkom vyhodnotenia.
 4. 4 Obstarávateľ uzatvorí s úspešným uchádzačom zmluvu.
 5. 5 Ak úspešný uchádzať z akéhokoľvek dôvodu odstúpi od podpisu zmluvy, obstarávateľ môže vyzvať na uzatvorenie zmluvy ďalšieho uchádzača v poradí.
 1. 6 Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením cenovej ponuky znáša výhradne uchádzač bez finančného nároku voči obstarávateľovi.
 2. 7 Obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených cenových ponúk a súťaž zrušiť.

Copyright © 2005-2015 DPMP a.s. Všetky práva vyhradené.