logoDPDopravný podnik mesta Prešov a.s.

Cestovný poriadok
Vyhľadanie spojenia
 Čas:
rozšírené vyhľadávanie
Najbližšie odchody

Projekty EÚ


APPKA NA CESTOVANIE

Google play
Apple store
Dopravný podnik
Aktuálne informácie Kontakt Reklamné služby Doprava na objednávku Majetok na predaj Verejné obstarávanie Zmluvy História Najčastejšie otázky Deň otvorených dverí Výročné správy, závierky, správy audítora Etický kódex Organizačný poriadok Stanovy Predstavenstvo, dozorná rada a vedenie spoločnosti Ochr. osob. údajov Vaše názory Privátna zóna
Linkové vedenie
Trasy liniek Trasy školských spojov Schéma siete Nočná doprava Bezbariérová doprava Cestovné poriadky WAP-Cestovné poriadky Vyhľadanie spojenia Ako sa dostať...
Predpisy a Tarifa
Prepravný poriadok Tarifa SMS lístok SMS - daňový doklad Predajné miesta Tlačivá a dokumenty
Vozidlá
Trolejbusy Autobusy Vystrihovačky
 
Odkazy na iné stránky Pridať medzi obľúbené
 
 
Verejné obstarávanie
Názov: Výzva na predloženie ponuky _ Overenie spôsobilisti UTZ.
Dátum zverejnenia: 9.6.2017
Termín na predkladanie ponúk: 19.6.2017

Prílohy:

Doplnenie:Doplnenie č.2:Doplnenie č.3: 1. Identifikácia obstarávateľa:
Názov:                       Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť
Sídlo:                        Bardejovská 7, 080 06  Ľubotice
IČO:                          31718922
DIČ:                           2020523868
IČ DPH:                     SK2020523868
Kontaktná osoba:      Ing. Vladimír Mišenčik
Telefón:                     051/7470 224, 0911 604 725        Fax: 051 7764225
Elektronická pošta:   boz@dpmp.sk
Internetová adresa:    www.dpmp.sk
Adresa pre písomné doručovanie:
DPMP, a. s.
P. O. BOX 170
081 70 Prešov
 
 1. Predmet zákazky
 
 1. 1.Overenie spôsobilosti UTZ – Vykonanie tlakových skúšok na tlakových nádobách trolejbusov
 
 1. Opis predmetu zákazky
 
 1. 1. Predmetom zákazky je zabezpečenie vykonania tlakových skúšok na tlakových nádobách trolejbusov v zmysle zákona NR SR č. 513/2009 Z. z. o dráhach v znení neskorších predpisov a vyhlášky MDPaT SR č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach v znení neskorších predpisov.
 2. 2. Špecifikácia UTZ tlakových: K6 – vzduchojemy dráhových hnacích vozidiel.
 3. 3. Zoznam tlakových nádob spolu s ev. číslom trolejbusu a typom trolejbusu je uvedený v tabuľke č. 1. Vzhľadom na zabezpečenie prevádzky trolejbusovej dopravy požadujeme vykonať tlakové skúšky v jeden deň na jednom trolejbuse. Presný termín tlakových skúšok sa určí na základe dohody.
 
 
 
Tabuľka č. 1
P. č. Ev. číslo trolejbusu Typ trolejbusu Tlakové nádoby
Počet TN Objem TN
1. TR 701 Škoda 24 Tr Irisbus 3 30 l – 2 ks, 20 l – 1 ks
2. TR 702 Škoda 24 Tr Irisbus 3 30 l – 2 ks, 20 l – 1 ks
3. TR 703 Škoda 24 Tr Irisbus 3 30 l – 2 ks, 20 l – 1 ks
4. TR 704 Škoda 25 Tr Irisbus 5 30 l – 3 ks, 15 l – 2 ks
5. TR 713 Škoda 31 Tr SOR 9 20 l – 4 ks, 12 l – 4 ks, 5 l – 1 ks
6. TR 714 Škoda 31 Tr SOR 9 20 l – 4 ks, 12 l – 4 ks, 5 l – 1 ks
7. TR 715 Škoda 31 Tr SOR 9 20 l – 4 ks, 12 l – 4 ks, 5 l – 1 ks
8. TR 716 Škoda 31 Tr SOR 9 20 l – 4 ks, 12 l – 4 ks, 5 l – 1 ks
Spolu 50  
 
 
 
 1. Miesto a lehota dodania predmetu zákazky
 
 1. 1.Miesto dodania predmetu zákazky: Dopravný podnik mesta Prešov, a. s.
 2. 2.Lehota dodania predmetu zákazky: do 28.09.2017.
 3. 3.Predmet zákazky bude realizovaný na základe objednávky.
 
 1. Podmienky financovania predmetu zákazky
 
 1. 1. Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov obstarávateľa formou bezhotovostného platobného styku.
 2. 2. Faktúra bude vystavená po dodaní predmetu zákazky. Prílohou faktúry musí byť dodací list alebo súpis vykonaných prác.
 3. 3. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle platných právnych predpisov.
 4. 4. Splatnosť faktúry je 14 dní od jej doručenia obstarávateľovi.
 
 1. Podmienky účasti uchádzačov
 
 1. Uchádzač doloží:
 
 1. kópiu platného dokladu o oprávnení podnikať, v ktorom je zapísaný predmet podnikania vykonávať požadovanú službu (výpis z obchodného registra, resp. živnostenského registra). Uchádzač musí týmto dokladom preukázať, že je oprávnený poskytovať požadovanú službu.
 2. kópiu dokladu o odbornej spôsobilosti pre túto činnosť:
  • kópiu rozhodnutia o poverení vykonávať overovanie a schvaľovanie spôsobilosti určených technických zariadení tlakových,
  • kópiu platného oprávnenia vydaného podľa § 17 zákona NR SR č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na vykonávanie revízií, skúšok a overovanie spôsobilosti určených technických zariadení tlakových v rozsahu K6 – vzduchojemy dráhových hnacích vozidiel.
 
 1. Predkladanie cenových ponúk
 
 1. 1. Lehota na predloženie cenových ponúk je určená do 19.06.2017 do 12:00 hod.
 2. 2. Cenové ponuky je možné doručiť písomne na adresu pre písomné doručovanie uvedenú v bode č. 1, elektronicky na boz@dpmp.sk, alebo osobne na sekretariát riaditeľa (kancelária č. 21).
 3. 3. V prípade, že uchádzač predloží cenovú ponuku prostredníctvom poštovej zásielky alebo elektronicky, rozhodujúci je termín doručenia cenovej ponuky obstarávateľovi.
 
 
 
 
 1. Kritérium na vyhodnotenie ponúk
 
 1. 1. Kritérium na vyhodnotenie ponúk pri dodržaní podmienok v tejto výzve je najnižšia celková cena v EUR bez DPH za predmet zákazky.
 2. 2. Cena za predmet zákazky musí zahŕňať všetky náklady spojené s dodaním predmetu zákazky. Cena musí byť stanovená ako cena pevná v EUR bez DPH, ak je uchádzač platiteľom DPH uvedie cenu osobitne aj s DPH.
 
 1. Ďalšie informácie obstarávateľa:
 
 1. 1. Obstarávateľ požaduje, aby uchádzať predložil ponuku na kompletný rozsah predmetu zákazky.
 2. 2. Cenová ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať ocenenie predmetu zákazky a doklady podľa bodu 6.
 3. 3. Obstarávateľ po vyhodnotení cenových ponúk oboznámi uchádzačov písomne (poštou alebo e –mailom) s výsledkom vyhodnotenia.
 4. 4. Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením cenovej ponuky znáša výhradne uchádzač bez finančného nároku voči obstarávateľovi.
 5. 5. Obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených cenových ponúk a súťaž zrušiť.

Copyright © 2005-2015 DPMP a.s. Všetky práva vyhradené.