logoDPDopravný podnik mesta Prešov a.s.

Cestovný poriadok
Vyhľadanie spojenia
 Čas:
rozšírené vyhľadávanie
Najbližšie odchody

Projekty EÚ


APPKA NA CESTOVANIE

Google play
Apple store
Dopravný podnik
Aktuálne informácie Kontakt Reklamné služby Doprava na objednávku Majetok na predaj Verejné obstarávanie Zmluvy História Najčastejšie otázky Deň otvorených dverí Výročné správy, závierky, správy audítora Etický kódex Organizačný poriadok Stanovy Predstavenstvo, dozorná rada a vedenie spoločnosti Ochr. osob. údajov Vaše názory Privátna zóna
Linkové vedenie
Trasy liniek Trasy školských spojov Schéma siete Nočná doprava Bezbariérová doprava Cestovné poriadky WAP-Cestovné poriadky Vyhľadanie spojenia Ako sa dostať...
Predpisy a Tarifa
Prepravný poriadok Tarifa SMS lístok SMS - daňový doklad Predajné miesta Tlačivá a dokumenty
Vozidlá
Trolejbusy Autobusy Vystrihovačky
 
Odkazy na iné stránky Pridať medzi obľúbené
 
 
Verejné obstarávanie
Názov: Výzva na predloženie ponuky _ Periodické meranie hodnôt emisných veličín.
Dátum zverejnenia: 9.10.2017
Termín na predkladanie ponúk: 16.10.2017

Prílohy:

Doplnenie:Doplnenie č.2:Doplnenie č.3: 1. Identifikácia obstarávateľa:
Názov:                      Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť
Sídlo:                        Bardejovská 7, 080 06  Ľubotice
IČO:                          31718922
DIČ:                           2020523868
IČ DPH:                     SK2020523868
Kontaktná osoba:      Ing. Vladimír Mišenčik
Telefón:                    051/7470 224, 0911 604 725        Fax: 051 7764225
Elektronická pošta:   boz@dpmp.sk
Internetová adresa: www.dpmp.sk
Adresa pre písomné doručovanie:
DPMP, a. s.
P. O. BOX 170
081 70 Prešov
 
 1. Predmet zákazky
 
 1. 1 Periodické diskontinuálne oprávnené meranie hodnôt emisných veličín.
 
 1. Opis predmetu zákazky
 
 1. 1 Predmetom zákazky je vykonanie periodického diskontinuálneho oprávneného merania hodnôt emisných veličín v odpadových plynoch – meranie emisií pre zisťovanie údajov o dodržaní emisných limitov znečisťujúcich látok z kotlov s tepelným príkonom  väčším ako 0,3 MW (stredný zdroj znečisťovania) podľa zákona NR SR č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov, v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 411/2012 Z. z. o monitorovaní emisií, technických požiadaviek a všeobecných podmienok prevádzkovania zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí.
 2. 2 Špecifikácia stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia (plynová kotolňa):
  1. počet kotlov: 2
  2. označenie kotlov: K2, K3,
  3. výrobca: ČKD Dukla,
  4. typ: KDVE 160,
  5. tepelný príkon: 2 x 1,65 MW.
 3. 3 Po vykonaní merania stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia bude vyhotovená správa o diskontinuálnom oprávnenom meraní v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 60/2011 Z. z. ktorou sa ustanovujú jednotlivé notifikačné požiadavky pre špecifický odbor oprávnených meraní, kalibrácií, skúšok a inšpekcií zhody podľa zákona o ovzduší.
 4. 4 Služba musí byť vykonaná prostredníctvom odborne spôsobilej osoby, ktorá vlastní oprávnenie podľa § 20 ods. 2 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší.
 
 
 1. Miesto a lehota dodania predmetu zákazky
 
 1. 1 Miesto dodania predmetu zákazky: Plynová kotolňa Dopravného podniku mesta Prešov, a. s., na ul. Bardejovská 7 v Ľuboticiach.
 2. 2 Lehota dodania predmetu zákazky: do 31.10.2017.
 3. 3 Predmet zákazky bude realizovaný na základe objednávky.
 
 1. Podmienky financovania predmetu zákazky
 
 1. 1 Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov obstarávateľa formou bezhotovostného platobného styku.
 2. 2 Faktúra bude vystavená po dodaní predmetu zákazky. Prílohou faktúry musí byť dodací list alebo súpis vykonaných prác.
 3. 3 Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle platných právnych predpisov.
 4. 4 Splatnosť faktúry je 14 dní od jej doručenia obstarávateľovi.
                        
 1. Podmienky účasti uchádzačov
 
 1. 1 Uchádzač doloží:
 1. kópiu platného dokladu o oprávnení podnikať, v ktorom je zapísaný predmet podnikania vykonávať požadovanú službu (výpis z obchodného registra, resp. živnostenského registra). Uchádzač musí týmto dokladom preukázať, že je oprávnený poskytovať požadovanú službu.
 2. kópiu platného oprávnenia na vykonávanie oprávnených meraní vydané MŽP SR resp. osvedčenie o akreditácii vydané akreditačnou spoločnosťou v zmysle zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší, na základe ktorého oprávnená osoba môže vykonávať oprávnené merania hodnôt emisných veličín, ktorými sú vyjadrené emisné limity.
 
 1. Predkladanie cenových ponúk
 
 1. 1 Lehota na predloženie cenových ponúk je určená do 16.10.2017 do 12:00 hod.
 2. 2 Cenové ponuky je možné doručiť písomne na adresu pre písomné doručovanie uvedenú v bode č. 1, elektronicky na boz@dpmp.sk, alebo osobne na sekretariát riaditeľa (kancelária č. 21).
 3. 3 V prípade, že uchádzač predloží cenovú ponuku prostredníctvom poštovej zásielky alebo elektronicky, rozhodujúci je termín doručenia cenovej ponuky obstarávateľovi.
 
 1. Kritérium na vyhodnotenie ponúk
 
 1. 1 Kritérium na vyhodnotenie ponúk pri dodržaní podmienok v tejto výzve je najnižšia celková cena v EUR bez DPH za predmet zákazky.
 2. 2 Cena za predmet zákazky musí zahŕňať všetky náklady spojené s dodaním predmetu zákazky. Cena musí byť stanovená ako cena pevná v EUR bez DPH, ak je uchádzač platiteľom DPH uvedie cenu osobitne aj s DPH.
 
 1. Ďalšie informácie obstarávateľa:
 
 1. 1 Obstarávateľ požaduje, aby uchádzať predložil ponuku na kompletný rozsah predmetu zákazky.
 2. 2 Cenová ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať ocenenie predmetu zákazky a doklady podľa bodu 6.
 3. 3 Obstarávateľ po vyhodnotení cenových ponúk oboznámi uchádzačov písomne (poštou alebo e –mailom) s výsledkom vyhodnotenia.
 4. 4 Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením cenovej ponuky znáša výhradne uchádzač bez finančného nároku voči obstarávateľovi.
 5. 5 Obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených cenových ponúk a súťaž zrušiť.

Copyright © 2005-2015 DPMP a.s. Všetky práva vyhradené.