logoDPDopravný podnik mesta Prešov a.s.

Cestovný poriadok
Vyhľadanie spojenia
 Čas:
rozšírené vyhľadávanie
Najbližšie odchody

Projekty EÚ


APPKA NA CESTOVANIE

Google play
Apple store
 
 
Verejné obstarávanie
Názov: Výzva na predloženie ponuky _ Periodické meranie hodnôt emisných veličín.
Dátum zverejnenia: 9.10.2017
Termín na predkladanie ponúk: 16.10.2017

Prílohy:

Doplnenie:Doplnenie č.2:Doplnenie č.3: 1. Identifikácia obstarávateľa:
Názov:                      Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť
Sídlo:                        Bardejovská 7, 080 06  Ľubotice
IČO:                          31718922
DIČ:                           2020523868
IČ DPH:                     SK2020523868
Kontaktná osoba:      Ing. Vladimír Mišenčik
Telefón:                    051/7470 224, 0911 604 725        Fax: 051 7764225
Elektronická pošta:   boz@dpmp.sk
Internetová adresa: www.dpmp.sk
Adresa pre písomné doručovanie:
DPMP, a. s.
P. O. BOX 170
081 70 Prešov
 
 1. Predmet zákazky
 
 1. 1 Periodické diskontinuálne oprávnené meranie hodnôt emisných veličín.
 
 1. Opis predmetu zákazky
 
 1. 1 Predmetom zákazky je vykonanie periodického diskontinuálneho oprávneného merania hodnôt emisných veličín v odpadových plynoch – meranie emisií pre zisťovanie údajov o dodržaní emisných limitov znečisťujúcich látok z kotlov s tepelným príkonom  väčším ako 0,3 MW (stredný zdroj znečisťovania) podľa zákona NR SR č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov, v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 411/2012 Z. z. o monitorovaní emisií, technických požiadaviek a všeobecných podmienok prevádzkovania zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí.
 2. 2 Špecifikácia stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia (plynová kotolňa):
  1. počet kotlov: 2
  2. označenie kotlov: K2, K3,
  3. výrobca: ČKD Dukla,
  4. typ: KDVE 160,
  5. tepelný príkon: 2 x 1,65 MW.
 3. 3 Po vykonaní merania stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia bude vyhotovená správa o diskontinuálnom oprávnenom meraní v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 60/2011 Z. z. ktorou sa ustanovujú jednotlivé notifikačné požiadavky pre špecifický odbor oprávnených meraní, kalibrácií, skúšok a inšpekcií zhody podľa zákona o ovzduší.
 4. 4 Služba musí byť vykonaná prostredníctvom odborne spôsobilej osoby, ktorá vlastní oprávnenie podľa § 20 ods. 2 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší.
 
 
 1. Miesto a lehota dodania predmetu zákazky
 
 1. 1 Miesto dodania predmetu zákazky: Plynová kotolňa Dopravného podniku mesta Prešov, a. s., na ul. Bardejovská 7 v Ľuboticiach.
 2. 2 Lehota dodania predmetu zákazky: do 31.10.2017.
 3. 3 Predmet zákazky bude realizovaný na základe objednávky.
 
 1. Podmienky financovania predmetu zákazky
 
 1. 1 Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov obstarávateľa formou bezhotovostného platobného styku.
 2. 2 Faktúra bude vystavená po dodaní predmetu zákazky. Prílohou faktúry musí byť dodací list alebo súpis vykonaných prác.
 3. 3 Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle platných právnych predpisov.
 4. 4 Splatnosť faktúry je 14 dní od jej doručenia obstarávateľovi.
                        
 1. Podmienky účasti uchádzačov
 
 1. 1 Uchádzač doloží:
 1. kópiu platného dokladu o oprávnení podnikať, v ktorom je zapísaný predmet podnikania vykonávať požadovanú službu (výpis z obchodného registra, resp. živnostenského registra). Uchádzač musí týmto dokladom preukázať, že je oprávnený poskytovať požadovanú službu.
 2. kópiu platného oprávnenia na vykonávanie oprávnených meraní vydané MŽP SR resp. osvedčenie o akreditácii vydané akreditačnou spoločnosťou v zmysle zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší, na základe ktorého oprávnená osoba môže vykonávať oprávnené merania hodnôt emisných veličín, ktorými sú vyjadrené emisné limity.
 
 1. Predkladanie cenových ponúk
 
 1. 1 Lehota na predloženie cenových ponúk je určená do 16.10.2017 do 12:00 hod.
 2. 2 Cenové ponuky je možné doručiť písomne na adresu pre písomné doručovanie uvedenú v bode č. 1, elektronicky na boz@dpmp.sk, alebo osobne na sekretariát riaditeľa (kancelária č. 21).
 3. 3 V prípade, že uchádzač predloží cenovú ponuku prostredníctvom poštovej zásielky alebo elektronicky, rozhodujúci je termín doručenia cenovej ponuky obstarávateľovi.
 
 1. Kritérium na vyhodnotenie ponúk
 
 1. 1 Kritérium na vyhodnotenie ponúk pri dodržaní podmienok v tejto výzve je najnižšia celková cena v EUR bez DPH za predmet zákazky.
 2. 2 Cena za predmet zákazky musí zahŕňať všetky náklady spojené s dodaním predmetu zákazky. Cena musí byť stanovená ako cena pevná v EUR bez DPH, ak je uchádzač platiteľom DPH uvedie cenu osobitne aj s DPH.
 
 1. Ďalšie informácie obstarávateľa:
 
 1. 1 Obstarávateľ požaduje, aby uchádzať predložil ponuku na kompletný rozsah predmetu zákazky.
 2. 2 Cenová ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať ocenenie predmetu zákazky a doklady podľa bodu 6.
 3. 3 Obstarávateľ po vyhodnotení cenových ponúk oboznámi uchádzačov písomne (poštou alebo e –mailom) s výsledkom vyhodnotenia.
 4. 4 Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením cenovej ponuky znáša výhradne uchádzač bez finančného nároku voči obstarávateľovi.
 5. 5 Obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených cenových ponúk a súťaž zrušiť.

Copyright © 2005-2015 DPMP a.s. Všetky práva vyhradené.