logoDPDopravný podnik mesta Prešov a.s.

Cestovný poriadok
Vyhľadanie spojenia
 Čas:
rozšírené vyhľadávanie
Najbližšie odchody

Projekty EÚ


APPKA NA CESTOVANIE

Google play
Apple store
 
 
Verejné obstarávanie
Názov: Výzva na predloženie ponuky _ Sprostredkovanie stravovacej služby prostredníctvom poukážok.
Dátum zverejnenia: 29.9.2017
Termín na predkladanie ponúk: 17.10.2017

Prílohy:

Doplnenie:Doplnenie č.2:Doplnenie č.3:1. Identifikácia obstarávateľa:
Názov: Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť
S í d l o
Obec (mesto):
Ľubotice            PSČ: 080 06
Ulica: Bardejovská                   Číslo: 7
IČO: 31718922
DIČ: 2020523868
IČ DPH: SK2020523868
Kontaktná osoba: Ing. Jozef Boržík
Telefón: 051/7470 221
Elektronická pošta: kon@dpmp.sk
Internetová adresa: www.dpmp.sk
Adresa pre písomné doručovanie:
DPMP, a. s.
P. O. BOX 170
081 70 Prešov
 
 
2. Predmet zákazky
Stravovacie a nápojové poukážky
 
3. Opis predmetu zákazky
 
 1. 1 Predmetom zákazky je zabezpečovanie stravovania zamestnancov obstarávateľa (prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby) prostredníctvom stravovacích poukážok.
 2. 2 Zabezpečením stravovania sa rozumie najmä poskytovanie jedného teplého hlavného jedla vrátane vhodného nápoja zamestnancovi obstarávateľa v priebehu pracovnej zmeny, prostredníctvom platby formou stravovacích poukážok vo vybraných zmluvných stravovacích zariadeniach, ktoré sú označené logom dodávateľa, resp. nápisom, ktorý informuje o možnosti platby za konzumované jedlá a nápoje stravovacou poukážkou.
 3. 3 Vybraným zmluvným stravovacím zariadením sa rozumie zariadenie, ktoré poskytuje služby uvedené v bode 3.2 tejto výzvy, s ktorým má uchádzač uzatvorenú písomnú zmluvu, na základe ktorej sa umožňuje platba za konzumovanie jedál a nápojov formou stravovacích poukážok. Tieto zariadenia sú viditeľne označené viditeľne umiestnenou etiketou, ktorá informuje o možnosti platby stravovacou poukážkou uchádzača.
 4. 4 Miesto poskytnutia stravovania sú predovšetkým vybrané zmluvné stravovacie zariadenia v meste Prešov, ako aj na území SR, akceptujúce stravovacie poukážky uchádzača.
 5. 5 Predpokladané množstvo: stravovacích poukážok počas doby platnosti zmluvy 60 000 ks,nápojových poukážok:  1 500 ks (hodnota 3.- €) a 370 ks (hodnota 1.- €).
 6. 6 Obstarávateľ bude objednávať stravovacie poukážky jedenkrát mesačne. Presné množstvo požadovaných stravných poukážok uvedie objednávateľ v jednotlivých mesačných objednávkach.
 7. 7 Obstarávateľ si vyhradzuje právo počas trvania zmluvy zmeniť požadovanú nominálnu hodnotu stravovacej poukážky v súlade so zákonom č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
 8. 8 Obstarávateľ si vyhradzuje právo výmeny neplatných stravovacích poukážok bez účtovania akýchkoľvek poplatkov.
 
 
 
Ďalšie požiadavky na predmet zákazky
 • Stravovacie a nápojové poukážky musia byť označené nominálnou hodnotou, kalendárnym rokom ich platnosti, číselným kódom  a obsahovať ochranné prvky porovnateľné s ochrannými prvkami používanými na bankovkách.
 • Požadovaná nominálna hodnota 1 stravovacej poukážky je 3,50 €,
 • Požadovaná nominálna hodnota nápojových poukážok je 3,- € a 1,- €
 • Obstarávateľ požaduje dodávať stravovacie poukážky v lehote do troch (3) pracovných dní odo dňa doručenia objednávky.
 
4. Miesto dodania
Miesto dodania stravovacích poukážok: Dopravný podnik mesta Prešov, a. s., Bardejovská 7, 080 06  Ľubotice
 
5. Zmluva, trvanie zmluvy alebo lehota pre ukončenie dodávky
Zmluva o zabezpečovaní stravovania prostredníctvom stravovacích poukážok na obdobie 1 roka s možnosťou predĺženia do finančného limitu 418 000,- Eur.
 
6. Hlavné podmienky financovania
Financovanie z vlastných prevádzkových prostriedkov obstarávateľa.
Platbu za dodávku stravovacích a nápojových poukážok uhradí obstarávateľ peňažným prevodom na účet dodávateľa do 30 kalendárnych dní od dátumu dodávky stravovacích poukážok do sídla obstarávateľa na základe faktúry vystavenej dodávateľom. Obstarávateľ neposkytuje preddavky na plnenie zmluvy.
 
 
7. Podmienky účasti uchádzačov
Doklad o oprávnení podnikať, v ktorom je zapísaný predmet podnikania vykonávať požadovanú službu, nie starší ako tri mesiace ku dňu predloženia ponuky.
 
8. Lehota a miesto na predkladanie ponúk
Lehota na predkladanie ponúk: do 17. 10. 2017 do 12:00 hod.
 
Ponuky je možné doručiť písomne na adresu pre písomné doručovanie uvedenú v bode č. 1, elektronicky na kon@dpmp.sk  alebo osobne do DPMP, a.s. na 1. poschodie, kancelária č. 21.
 
9. Kritéria na hodnotenie ponúk
Najnižšia cena v EUR bez DPH (poplatok za sprostredkované stravovacie služby a nápojové poukážky v EUR bez DPH). Hodnotiť sa bude cena stanovená na štyri (4) desatinné miesta v tabuľke č. 3/IX.
 
Tabuľka č. 1/IX – Ocenenie zákazky
Riadok č. Predmet zákazky: Stravovacie poukážky 
 
1. Predpokladané množstvo 60 000 ks
2. Nominálna hodnota predpokladaného množstva v EUR 210 000,- €
3. Poplatok za sprostredkované stravovacie služby v % z nominálnej hodnoty*  %
4. Poplatok za sprostredkované stravovacie služby v EUR bez DPH hodnotená cena do 3/IX
*v zmysle § 152 ods. 5 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce je výška poplatku za sprostredkované stravovacie služby maximálne 3% z hodnoty sumy uvedenej na stravovacej poukážke.
Tabuľka č. 2/IX – Ocenenie zákazky
Riadok č. Predmet zákazky: Nápojové poukážky 
 
1. Predpokladané množstvo 1 500 ks (3.- €)
370 ks (1,- €)
2. Nominálna hodnota predpokladaného množstva v EUR 4 870 ,- €
3. Poplatok za sprostredkované nápojové poukážky v % z nominálnej hodnoty*  %
4. Poplatok za sprostredkované nápojové poukážky v EUR bez DPH hodnotená cena do 3/IX
*v zmysle § 152 ods. 5 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce je výška poplatku za sprostredkované stravovacie služby maximálne 3% z hodnoty sumy uvedenej na stravovacej poukážke.
 
Tabuľka č. 3/IX – Celkové ocenenie zákazky
Riadok č. Predmet zákazky: Cena celkom
 
1. Stravovacie poukážky Cena z 1/IX
2. Nápojové poukážky Cena z 2/IX
3. Poplatok za sprostredkované stravovacie a nápojové poukážky v EUR bez DPH hodnotená cena
 
Nominálna hodnota stravovacích poukážok nepodlieha dani z pridanej hodnoty.
Nominálna hodnota 1 ks stravovacej poukážky je 3,50 EUR.
 
Poplatok za sprostredkované stravovacie služby a nápojové poukážky v EUR bez DPH požaduje obstarávateľ uviesť na štyri (4) desatinné miesta a Poplatok za sprostredkované stravovacie služby v % z nominálnej hodnoty na dve (2) desatinné miesta.
V poplatku za sprostredkované stravovacie služby sú zahrnuté všetky náklady dodávateľa (uchádzača) súvisiace s plnením predmetu zákazky, vrátane nákladov na balné a doručenie stravovacích poukážok do miesta dodania.
 
V prípade rovnosti ceny bude o poradí uchádzačov rozhodovať akceptácia stravovacích a nápojových  poukážok vo vybraných obchodných reťazcoch. Do vyhodnocovania boli zaradené najnavštevovanejšie obchodné reťazce, ktoré majú na území mesta Prešov aspoň dve prevádzky. Každý obchodný reťazec má váhu 1 bod.
Ak aj v tomto ukazovateli nastane zhoda, rozhodne o víťazovi počet prevádzok na Slovensku akceptujúcich stravovacie a nápojové poukážky.
 
Tabuľka č. 4/IX – Doplnkové ukazovatele pre rozhodovanie o víťazovi súťaže
Akceptácia v sieti TESCO Akceptácia v sieti Kaufland Akceptácia v sieti Lidl Akceptácia v sieti Jednota Akceptácia v sieti Milk Agro Celkový počet prevádzkok akceptujúcich poukážky
A/N A/N A/N A/N A/N  
 
Uchádzač je povinný vyplniť aj tabuľku 4/IX. Nevyplnenie tabuľky 4/IX je dôvodom na vylúčenie ponuky.
 
10. Informácia o použití elektronickej aukcie
Obstarávateľ si vyhradzuje právo použiť elektronickú aukciu.
 
11. Ďalšie informácie obstarávateľa    
Výsledky vyhodnotenia cenovej ponuky budú uchádzačovi oznámené.
Požadujeme, aby uchádzač predložil ponuku na kompletný rozsah predmetu zákazky.
Obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk a súťaž zrušiť.
Copyright © 2005-2015 DPMP a.s. Všetky práva vyhradené.