logoDPDopravný podnik mesta Prešov a.s.

Cestovný poriadok
Vyhľadanie spojenia
 Čas:
rozšírené vyhľadávanie
Najbližšie odchody

Projekty EÚ


APPKA NA CESTOVANIE

Google play
Apple store
Dopravný podnik
Aktuálne informácie Kontakt Reklamné služby Doprava na objednávku Majetok na predaj Verejné obstarávanie Zmluvy História Najčastejšie otázky Deň otvorených dverí Výročné správy, závierky, správy audítora Etický kódex Organizačný poriadok Stanovy Predstavenstvo, dozorná rada a vedenie spoločnosti Ochr. osob. údajov Vaše názory Privátna zóna
Linkové vedenie
Trasy liniek Trasy školských spojov Schéma siete Nočná doprava Bezbariérová doprava Cestovné poriadky WAP-Cestovné poriadky Vyhľadanie spojenia Ako sa dostať...
Predpisy a Tarifa
Prepravný poriadok Tarifa SMS lístok SMS - daňový doklad Predajné miesta Tlačivá a dokumenty
Vozidlá
Trolejbusy Autobusy Vystrihovačky
 
Odkazy na iné stránky Pridať medzi obľúbené
 
 
Verejné obstarávanie
Názov: Výzva na predloženie ponuky _ Vykonanie odbornej prehliadky plynovej kotolne.
Dátum zverejnenia: 11.9.2017
Termín na predkladanie ponúk: 18.9.2017

Prílohy:

Doplnenie:Doplnenie č.2:Doplnenie č.3: 1. Identifikácia obstarávateľa:
Názov:                      Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť
Sídlo:                        Bardejovská 7, 080 06  Ľubotice
IČO:                          31718922
DIČ:                           2020523868
IČ DPH:                     SK2020523868
Kontaktná osoba:      Ing. Vladimír Mišenčik
Telefón:                    051/7470 224, 0911 604 725        Fax: 051 7764225
Elektronická pošta:   boz@dpmp.sk
Internetová adresa: www.dpmp.sk
Adresa pre písomné doručovanie:
DPMP, a. s.
P. O. BOX 170
081 70 Prešov
 
 1. Predmet zákazky
 1. 1. Odborná prehliadka plynovej kotolne
 
 1. Opis predmetu zákazky
 1. 1. Predmetom zákazky je vykonanie odbornej prehliadky plynovej kotolne pred vykurovacou sezónou v zmysle  vyhlášky MPSVaR č. 508/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov a vyhlášky SÚBP č. 25/1984 Zb. na zaistenie bezpečnosti práce v nízkotlakových kotolniach v znení neskorších predpisov v rozsahu:
 1. odborná prehliadka plynovej kotolne,
 2. odborná prehliadka plynových spotrebičov,
 3. odborná prehliadka regulačnej stanice plynu,
 4. odborná prehliadka plynových rozvodov,
 5. servis plynových kotlov ČKD Dukla KDVE 160 – 2 k,
 6. servis plynových horákov APH 45 PZ – 2 ks,
 7. skúška, zoradenie a meranie spaľovacieho zariadenia – 2 ks.
 1. 2. Predmetom zákazky je aj účasť uchádzača pri vykonaní opakovanej úradnej skúšky oprávnenou právnickou osobou, ktorej termín bude uchádzačovi oznámený.
 2. 3. Pred spracovaním cenovej ponuky je nutné vykonať obhliadku kotolne. Obhliadku je potrebné dohodnúť s kontaktnou osobu uvedenou v bode 1.
 
 1. Miesto a lehota dodania predmetu zákazky
 1. 1. Miesto dodania predmetu zákazky: Dopravný podnik mesta Prešov, a. s.
 2. 2. Lehota dodania predmetu zákazky: do 30.09.2017.
 3. 3. Predmet zákazky bude realizovaný na základe objednávky.
 
 1. Podmienky financovania predmetu zákazky
 1. 1. Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov obstarávateľa formou bezhotovostného platobného styku.
 2. 2. Faktúra bude vystavená po dodaní predmetu zákazky. Prílohou faktúry musí byť dodací list alebo súpis vykonaných prác.
 3. 3. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle platných právnych predpisov.
 4. 4. Splatnosť faktúry je 14 dní od jej doručenia obstarávateľovi.
 
 1. Podmienky účasti uchádzačov
 1. 1. Uchádzač doloží::
 1. kópiu platného dokladu o oprávnení podnikať, v ktorom je zapísaný predmet podnikania vykonávať požadovanú službu (výpis z obchodného registra, resp. živnostenského registra). Uchádzač musí týmto dokladom preukázať, že je oprávnený poskytovať požadovanú službu.
 2. doklady o odbornej spôsobilosti pre túto činnosť.
 
 1. Predkladanie cenových ponúk
 1. 1. Lehota na predloženie cenových ponúk je určená do 18.09.2017 do 12:00 hod.
 2. 2. Cenové ponuky je možné doručiť písomne na adresu pre písomné doručovanie uvedenú v bode č. 1, elektronicky na boz@dpmp.sk, alebo osobne na sekretariát riaditeľa (kancelária č. 21).
 3. 3.V prípade, že uchádzač predloží cenovú ponuku prostredníctvom poštovej zásielky alebo elektronicky, rozhodujúci je termín doručenia cenovej ponuky obstarávateľovi.
 
 1. Kritérium na vyhodnotenie ponúk
 1. 1.Kritérium na vyhodnotenie ponúk pri dodržaní podmienok v tejto výzve je najnižšia celková cena v EUR bez DPH za predmet zákazky.
 2. 2. Cena za predmet zákazky musí zahŕňať všetky náklady spojené s dodaním predmetu zákazky. Cena musí byť stanovená ako cena pevná v EUR bez DPH, ak je uchádzač platiteľom DPH uvedie cenu osobitne aj s DPH.
 
 1. Ďalšie informácie obstarávateľa:
 1. 1. Obstarávateľ požaduje, aby uchádzať predložil ponuku na kompletný rozsah predmetu zákazky.
 2. 2. Cenová ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať ocenenie predmetu zákazky a doklady podľa bodu 6.
 3. 3. Obstarávateľ po vyhodnotení cenových ponúk oboznámi uchádzačov písomne (poštou alebo e –mailom) s výsledkom vyhodnotenia.
 4. 4. Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením cenovej ponuky znáša výhradne uchádzač bez finančného nároku voči obstarávateľovi.
 5. 5. Obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených cenových ponúk a súťaž zrušiť.

Copyright © 2005-2015 DPMP a.s. Všetky práva vyhradené.