logoDPDopravný podnik mesta Prešov a.s.

Cestovný poriadok
Vyhľadanie spojenia
 Čas:
rozšírené vyhľadávanie
Najbližšie odchody

Projekty EÚ


APPKA NA CESTOVANIE

Google play
Apple store
 
 
Verejné obstarávanie
Názov: Výzva na predloženie ponuky _ Vykonávanie určaných činností na UTZ elektrických.
Dátum zverejnenia: 9.10.2017
Termín na predkladanie ponúk: 20.10.2017

Prílohy:

Doplnenie:Doplnenie č.2:Doplnenie č.3:1. Identifikácia obstarávateľa:
Názov: Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť
S í d l o
Obec (mesto):
Ľubotice         PSČ: 080 06
Ulica: Bardejovská                 Číslo: 7
IČO: 31718922
DIČ: 2020523868
IČ DPH: SK2020523868
Kontaktná osoba: Ing. Igor Ivanko
Telefón: 051/7470 220, 0903 644 350          Fax: 051 7764225
Elektronická pošta: mvv@dpmp.sk
Internetová adresa: www.dpmp.sk
Adresa pre písomné doručovanie:
DPMP, a. s.
P. O. BOX 170
081 70 Prešov
 
2. Predmet zákazky
 
Overenie splnenia požiadaviek určených na vykonávanie určených činností na UTZ elektrických.
 
3. Opis predmetu zákazky
 
Predmetom zákazky je overenie splnenia požiadaviek určených na vykonávanie určených činností na UTZ elektrických.
Rozsah žiadaných určených činností: opravy, údržba , obsluha a skúšky UTZ elektrických
Rozsah UTZ elektrických:       
 
E 1     Elektrické rozvodné zariadenia dráh a elektrické stanice dráh bez obmedzenia napätia
E 2     Elektrické siete dráh a elektrické rozvody dráh do 1 000 V AC a 1 500 V DC vrátane
E 3     Trakčné napájacie a spínacie stanice trolejbusových dráh
E  4a  Trakčné vedenie trolejbusových dráh
E 5     Elektrické zariadenia napájané z trakčného napätia
E 6     Elektrické zariadenia dráhových vozidiel trolejbusových dráh
E 11   Zariadenia na ochranu pred účinkami atmosférickej a statickej elektriny
 
Vypracovanie dokumentu – inšpekčná správa a zabezpečenie príslušného oprávnenia.
 
 
4. Miesto uskutočnenia prác
 
Areál Dopravného podniku mesta Prešov, a.s. na ul. Bardejovská v Ľuboticiach.
 
5. Zmluva, trvanie zmluvy alebo lehota pre ukončenie dodávky
 
Na základe objednávky. Termín: do 30.11.2017
 
6. Hlavné podmienky financovania
 
Platba na základe faktúry po vykonaní prác z účtu obstarávateľa.
 
7. Podmienky účasti uchádzačov
 
Uchádzač doloží:
  1. kópiu platného dokladu o oprávnení podnikať, v ktorom je zapísaný predmet podnikania vykonávať požadovanú službu (výpis z obchodného registra, resp. živnostenského registra). Uchádzač musí týmto dokladom preukázať, že je oprávnený poskytovať požadovanú službu.
  2. kópiu platného dokladu vydaným Dopravným úradom v súlade s § 103 ods. 2 písm. i) zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach v znení neskorších predpisov na overovanie splnenia požiadaviek na vykonávanie určených činností na určených technických zariadení elektrických
  3. uchádzač uvedie v ponuke, či je platcom DPH.
 
8. Lehota a miesto na predkladanie ponúk
 
Lehota na predkladanie ponúk: do 20.10.2017 do 12:00 hod.
Ponuky je možné doručiť písomne na adresu pre písomné doručovanie uvedenú v bode č. 1, elektronicky na mvv@dpmp.sk, alebo osobne do DPMP, a.s. na 1. poschodie, kancelária č. 27.
 
9. Kritéria na hodnotenie ponúk
 
Kritériom na vyhodnotenie ponúk pri dodržaní podmienok v tejto výzve je najnižšia celková cena v EUR bez DPH za predmet zákazky.
Cena za predmet zákazky musí zahŕňať všetky náklady spojené s dodaním predmetu zákazky. Cena musí byť stanovená ako cena pevná v EUR bez DPH, ak je uchádzač platiteľom DPH uvedie cenu osobitne aj s DPH.
 
10. Ďalšie informácie obstarávateľa:
 
Požadujeme, aby uchádzač predložil ponuku na kompletný rozsah predmetu zákazky.
Výsledok vyhodnotenia cenových ponúk bude písomne oznámený.
Obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk a súťaž zrušiť.
Copyright © 2005-2015 DPMP a.s. Všetky práva vyhradené.