logoDPDopravný podnik mesta Prešov a.s.

Cestovný poriadok
Vyhľadanie spojenia
 Čas:
rozšírené vyhľadávanie
Najbližšie odchody

Projekty EÚ


APPKA NA CESTOVANIE

Google play
Apple store
Dopravný podnik
Aktuálne informácie Kontakt Reklamné služby Doprava na objednávku Majetok na predaj Verejné obstarávanie Zmluvy História Najčastejšie otázky Deň otvorených dverí Výročné správy, závierky, správy audítora Etický kódex Organizačný poriadok Stanovy Predstavenstvo, dozorná rada a vedenie spoločnosti Ochr. osob. údajov Vaše názory Privátna zóna
Linkové vedenie
Trasy liniek Trasy školských spojov Schéma siete Nočná doprava Bezbariérová doprava Cestovné poriadky WAP-Cestovné poriadky Vyhľadanie spojenia Ako sa dostať...
Predpisy a Tarifa
Prepravný poriadok Tarifa SMS lístok SMS - daňový doklad Predajné miesta Tlačivá a dokumenty
Vozidlá
Trolejbusy Autobusy Vystrihovačky
 
Odkazy na iné stránky Pridať medzi obľúbené
 
 
Ochrana osobných údajov

Informácia o spracúvaní osobných údajov dotknutej osoby vo vozidlách mestskej hromadnej dopravy v Prešove

podľa § 15 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. (ďalej len „zákon“)

Prevádzkovateľ:
Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť
Bardejovská 7, 080 06 Ľubotice
IČO: 31718922

Dotknutá osoba:
účastníci cestnej premávky, cestujúci mestskou hromadnou dopravou v Prešove (ďalej len „MHD“), zamestnanci prevádzkovateľa

Prevádzkovateľ má umiestnené kamery na zadnej vonkajšej časti vozidiel MHD (cúvacie kamery). Účelom je ochrana právom chránených záujmov prevádzkovateľa, jeho majetku a finančných záujmov, ako aj bezpečnosť a ochrana zdravia účastníkov cestnej premávky a cestujúcich MHD.

Kamery snímajú len obraz v reálnom čase bez vyhotovovania záznamu a bez jeho uchovávania, slúžia ako tzv. „elektronické zrkadlo“.

Osobným údajom je obrazový údaj, prístup k obrazovým údajom z kamery majú oprávnené osoby prevádzkovateľa, ktoré boli poučené v zmysle § 21 a § 22 zákona.

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté orgánom činným v trestnom konaní podľa osobitných právnych predpisov.

Vaše práva sú popísané v § 28 zákona o ochrane osobných údajov, napr.:

  • Máte právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať
  • potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o Vás spracúvané,
  • vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal Vaše osobné údaje na spracúvanie.
  • Máte právo na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do Vašich práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že Vaša námietka je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie ste namietali, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.
  • Ako dotknutá osoba pri podozrení, že sa Vaše osobné údaje neoprávnene spracúvajú, môžete podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.
Copyright © 2005-2015 DPMP a.s. Všetky práva vyhradené.