logoDPDopravný podnik mesta Prešov a.s.

Cestovný poriadok
Vyhľadanie spojenia
 Čas:
rozšírené vyhľadávanie
Najbližšie odchody

Projekty EÚ


APPKA NA CESTOVANIE

Google play
Apple store
Dopravný podnik
Aktuálne informácie Kontakt Reklamné služby Doprava na objednávku Majetok na predaj Verejné obstarávanie Zmluvy História Najčastejšie otázky Deň otvorených dverí Výročné správy, závierky, správy audítora Etický kódex Organizačný poriadok Stanovy Predstavenstvo, dozorná rada a vedenie spoločnosti Ochr. osob. údajov Vaše názory Privátna zóna
Linkové vedenie
Trasy liniek Trasy školských spojov Schéma siete Nočná doprava Bezbariérová doprava Cestovné poriadky WAP-Cestovné poriadky Vyhľadanie spojenia Ako sa dostať...
Predpisy a Tarifa
Prepravný poriadok Tarifa SMS lístok SMS - daňový doklad Predajné miesta Tlačivá a dokumenty
Vozidlá
Trolejbusy Autobusy Vystrihovačky
 
Odkazy na iné stránky Pridať medzi obľúbené
 
 
DPMP, Modernizácia vozového parku trolejbusov v Prešove

Projekt: „DPMP, Modernizácia vozového parku trolejbusov v Prešove“

Prijímateľ:
Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť
Ľubotice, Bardejovská 7, 080 06
Názov Projektu:
DPMP, Modernizácia vozového parku trolejbusov v Prešove
Kód projektu v ITMS2014+:
311031A805
Číslo zmluvy o NFP:
Z311031A805
Miesto realizácie projektu:
Prešovský kraj
Časový rámec realizácie projektu:
06/2016 – 12/2017
Celkové náklady na projekt:
7 909 914,65 EUR
Celkové náklady na nákup trolejbusov (bez DPH):
7 896 233,65 EUR
Výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku:
7 501 421,94 EUR (95%)
Spolufinancovanie projektu zo strany DPMP:
394 811,68 EUR (5%)
Projekt je realizovaný v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra a spolufinancovaný Kohéznym fondom EÚ.
Prioritná os:
3 – Verejná osobná doprava
Investičná priorita:
7ii – Vývoj a zlepšovanie ekologických priaznivých, vrátane nízkohlukových a nízkouhlíkových dopravných systémov, vrátane vnútrozemských vodných ciest a námornej dopravy, prístavov, multimodálnych prepojení a letiskovej infraštruktúry v záujme podpory udržateľnej regionálnej a miestnej mobility
Špecifický cieľ:
3.2 – Zvýšenie atraktivity a prístupnosti verejnej osobnej dopravy prostredníctvom obnovy mobilných prostriedkov dráhovej MHD

Stručný opis projektu:

Na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku zo dňa 18.07.2016, účinnej dňa 28.07.2016 začal Dopravný podnik mesta Prešov, a.s. (DPMP) realizovať projekt s názvom „DPMP, Modernizácia vozového parku trolejbusov v Prešove“. Účelom projektu je zvrátiť doterajší nepriaznivý vývoj v deľbe prepravnej práce v osobnej doprave medzi mestskou hromadnou dopravou (MHD) a individuálnou automobilovou dopravou (IAD) a vytvoriť podmienky pre trvalo udržateľnú mestskú mobilitu. Cieľom je urobiť z trolejbusovej trakcie nosnú kostru dopravného systému s podielom viac ako 47 % na prepravných výkonoch v MHD v roku 2020. Zámerom projektu je podporiť obnovu prostriedkov dráhovej MHD obstaraním 15 kusov moderných nízkopodlažných trolejbusov (10 ks trojnápravových kĺbových a 5 ks dvojnápravových). Cieľovou skupinou je široká verejnosť využívajúca MHD v meste Prešov, pričom nové trolejbusy budú nasadené na všetkých jestvujúcich ôsmich trolejbusových linkách.

Aktivity projektu pozostávajú z jednej hlavnej  aktivity projektu s názvom "Nákup trolejbusov". Na podporu implementácie projektu budú realizované podporné aktivity projektu, a to riadenie projektu, publicita a informovanosť.

Charakteristika obstarávaných trolejbusov:

Dvojnápravový trolejbus
Ide o štandardný 100 % nízkopodlažný asynchrónny štandardný dvojnápravový trolejbus MHD s maximálnou dĺžkou 13,5 metra a šírkou 2,55 metra.  Trolejbus bude mať minimálne 3 dvojkrídlové dvere. Jeho kapacita  bude minimálne  90 osôb, z čoho minimálne  25 %  miest bude na sedenie.

Trakčný motor bude s minimálnym výkonom 150 kW.  

Trojnápravový kĺbový trolejbus
Jedná sa o kĺbový 100 % nízkopodlažný asynchrónny kĺbový trojnápravový trolejbus MHD s maximálnou dĺžkou 18,75 metra a šírkou 2,55 metra. Trolejbus bude mať minimálne 4 dvojkrídlové dvere. Jeho kapacita  bude minimálne  130 osôb, z čoho minimálne  25 %  miest bude na sedenie. Trakčný motor bude s minimálnym výkonom 200 kW.

Vozidlá budú mať  diaľkové ovládanie výhybiek, samoobslužné otváranie dverí zvonku cestujúcimi, plošinu pre nástup invalidného vozíka, brzdový systém s ABS a ASR s automatickou zastávkovou brzdou. Budú vybavené klimatizáciou a informačným systémom. Oba typy budú určené pre prevádzkovanie na trolejbusovej dráhe s menovitým napätím 600 V js a prispôsobené jestvujúcej infraštruktúre trolejového vedenia v meste Prešov.

Predpokladané výstupy:

Realizácia projektu výrazne prispeje k naplneniu rozvojového cieľa DPMP a mesta Prešov, a to zvýšenie celkovej konkurencieschopnosti a kvality verejnej hromadnej dopravy v meste Prešov. Modernizáciou viac ako jednej tretiny vozového parku trolejbusov dôjde k výraznému zvýšeniu bezpečnosti dopravy, komfortu cestujúcich, plynulosti prevádzky a prepravnej rýchlosti. Ďalej dôjde k zníženiu hlučnosti a k zníženiu negatívnych vplyvov dopravy na životné prostredie. Realizácia projektu bude znamenať stabilizáciu počtu prepravených cestujúcich, zníženie priemerného veku flotily vozidiel trolejbusovej trakcie, zvýšenie podielu nízko podlažných vozidiel a zníženie počtu nepravidelností v doprave. Súčasne dôjde k výraznej úspore nákladov na údržbu a prevádzku vozového parku, čo zlepší možnosti podniku pre realizáciu ďalších investícií do modernizácie ekologickej trolejbusovej trakcie a tým pomôže zabezpečiť jej trvalú udržateľnosť. V rámci projektu nebudú vytvorené žiadne pracovné miesta, ale projekt prispeje k udržaniu súčasných pracovných miest.

Ukazovatele projektu:

Počet cestujúcich prepravených dráhovou MHD: 7 661 234 osôb (r. 2018 – pozn. novými trolejbusmi v meste Prešov);

Počet nových mobilných prostriedkov dráhovej MHD (trolejbusy) vhodných tiež pre cestujúcich s obmedzenou mobilitou: 15 ks (r. 2017).

Aktuálny stav realizácie projektu:

Ku koncu augusta 2017 (t.j. od januára 2017, kedy bol dodaný a vypravený prvý trolejbus), nové trolejbusy prepravili 3 850 567 cestujúcich v prešovskej MHD.

Posledný, t.j. 15-ty trolejbus bol dodaný 24.4.2017. Nasadzovaný na linky MHD bol od 15.5.2017. Od 16.5.2017 bolo teda všetkých 15 ks nových trolejbusov obstaraných v rámci projektu plne v prevádzke a vo výprave na linkách MHD v Prešove. 

V poradí 13-ty a 14-ty  ks dodaných trolejbusov (posledné 2 ks dvojčlánkových trolejbusov, t.j. 9-ty a 10-ty ks) boli prevzaté DPMP, a.s. od dodávateľa dňa 21.4.2017. Na linky 4, 8 a 38 boli nasadzované prvýkrát od 16.5.2017.

V poradí 11 a 12 ks dodaných trolejbusov (ďalšie 2 ks jednočlánkových trolejbusov, v poradí 3-tí a 4-tý ks) boli prevzaté DPMP, a.s. dňa 7.4.2017. V prvom májovom týždni na nich začala výučba vodičov s cieľom získať osvedčenie na vedenie tohto typu trolejbusu. Od 15.5.2017 boli nasadzované na linky MHD v Prešove.

8-mi ks dvojčlánkový kĺbový trolejbus a prvé 2 ks jednočlánkových trolejbusov boli dodané 17.3.2017. 8-mi dvojčlánkový trolejbus bol nasadený do prevádzky na linky 4, 8 a 38 od 5.4.2017 a na 2-och ks jednočlánkových trolejbusoch sa od 5.4.2017 začala výučba vodičov s cieľom získať osvedčenie na vedenie tohto typu trolejbusu. 

7-mi ks dvojčlánkový kĺbový trolejbus bol dodaný dňa 20.1.2017. Bol nasadený do prevádzky 16.2.2017.

Prvých 6 ks zakúpených trolejbusov bolo nasadzovaných na linky č. 4, 8 a 38 od 18.1.2017. 

  • Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na www.opii.gov.sk;
  • hypertextový odkaz na webové sídlo riadiaceho orgánu: www.mindop.sk;
  • hypertextový odkaz na webové sídlo Centrálneho koordinačného orgánu: www.eufondy.sk.

Copyright © 2005-2015 DPMP a.s. Všetky práva vyhradené.