logoDPDopravn� podnik mesta Pre�ov a.s.

Cestovný poriadok
Vyhľadanie spojenia
 Čas:
rozšírené vyhľadávanie
Najbližšie odchody

Projekty EÚ


APPKA NA CESTOVANIE

Google play
Apple store
 
 
Verejné obstarávanie
Názov: Výzva na predkladanie ponúk_Projektová dokumentácia na opravu objektu údržby autbusov.
Dátum zverejnenia: 6.6.2018
Termín na predkladanie ponúk: 15.6.2018

Prlohy:

Doplnenie:Doplnenie č.2:Doplnenie č.3: 1. Identifikácia obstarávateľa:
Názov:                      Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť
Sídlo:                        Bardejovská 7, 080 06  Ľubotice
IČO:                          31718922
DIČ:                           2020523868
IČ DPH:                     SK2020523868
Kontaktná osoba:      Ing. Vladimír Mišenčik
Telefón:                    051/7470 224, 0911 604 725        Fax: 051 7764225
Elektronická pošta:   vladimir.misencik@dpmp.sk
Internetová adresa: www.dpmp.sk
Adresa pre písomné doručovanie:
Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť
P. O. BOX 170
081 70 Prešov
 
 1. Predmet zákazky
 
 1. 1 Názov zákazky: Projektová dokumentácia opravy hygienických zariadení a šatní údržby autobusov a PTZ
 
 1. Opis predmetu zákazky
 
 1. 1 Predmetom zákazky je spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné konanie a realizáciu stavby vrátane rozpočtu – Oprava hygienických zariadení a šatní údržby autobusov a PTZ. Predmet zákazky sa nachádza v objekte dielne údržby autobusov na 1. poschodí v areáli Dopravného podniku mesta Prešov, a. s. na ul. Bardejovská v Ľuboticiach.
 2. 2 Celková plocha opravovanej časti objektu je cca 250 m2.
 3. 3 Projektovú dokumentáciu požadujeme vypracovať v rozsahu:
  1. oprava podlahy, stien a stropov,
  2. oprava vodovodných rozvodov,
  3. výmena sanity podľa požiadaviek obstarávateľa,
  4. vzduchotechnika,
  5. vybudovanie novej priečky.
 4. 4 Inžinierska činnosť v rozsahu:
  1. zabezpečenie súhlasných vyjadrení a stanovísk od dotknutých orgánov štátnej a verejnej správy, ktoré bude projektová dokumentácia vyžadovať.
 5. 5 Náklady vzniknuté s úhradou správnych poplatkov budú po doložení riešené samostatne.
 6. 6 Projektová dokumentácia bude súčasťou stavebného konania (ohlásenie stavby) na príslušnom stavebnom úrade.
 7. 7 Požadovaná záručná doba za predmet zákazky: 2 roky.
 8. 8 Pred spracovaním cenovej ponuky odporúčame vykonať obhliadku predmetu zákazky po dohode s kontaktnou osobou uvedenou v bode č. 1.
 
 1. Miesto a lehota dodania predmetu zákazky
 
 1. 1 Miesto dodania predmetu zákazky: Objekt dielne údržby Dopravného podniku mesta Prešov, a. s., v Ľuboticiach.
 2. 2 Lehota dodania predmetu zákazky: do 14.07.2018.
 3. 3 Predmet zákazky bude realizovaný na základe zmluvy.
 
 1. Podmienky financovania predmetu zákazky
 
 1. 1 Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov obstarávateľa formou bezhotovostného platobného styku.
 2. 2 Faktúra bude vystavená po dodaní predmetu zákazky. Prílohou faktúry musí byť dodací list alebo súpis vykonaných prác.
 3. 3 Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle platných právnych predpisov.
 4. 4 Splatnosť faktúry je 15 dní od jej doručenia obstarávateľovi.
 
 1. Podmienky účasti uchádzačov
 1. 1 Uchádzač doloží:
 1. kópiu platného dokladu o oprávnení podnikať, v ktorom je zapísaný predmet podnikania oprávňujúci uchádzača poskytovať požadovaný predmet zákazky (výpis z obchodného registra, resp. živnostenského registra),
 2. kópiu dokladu o odbornej spôsobilosti pre túto činnosť.
 
 1. Predkladanie cenových ponúk
 1. 1 Lehota na predloženie cenových ponúk je určená do 15.06.2018 do 12:00 hod.
 2. 2 Cenové ponuky je možné doručiť písomne na adresu pre písomné doručovanie uvedenú v bode č. 1, elektronicky na e-mail uvedený v bode č. 1 alebo osobne na sekretariát riaditeľa (kancelária č. 21).
 3. 3 V prípade, že uchádzač predloží cenovú ponuku prostredníctvom poštovej zásielky alebo elektronicky, rozhodujúci je termín doručenia cenovej ponuky obstarávateľovi.
 
 1. Kritérium na vyhodnotenie ponúk
 
 1. 1 Kritérium na vyhodnotenie ponúk pri dodržaní podmienok v tejto výzve je najnižšia celková cena v EUR bez DPH za predmet zákazky.
 2. 2 Cena za predmet zákazky musí zahŕňať všetky náklady spojené s dodaním predmetu zákazky. Cena musí byť stanovená ako cena pevná v EUR bez DPH, ak je uchádzač platiteľom DPH uvedie cenu osobitne aj s DPH.
 
 1. Ďalšie informácie obstarávateľa:
 
 1. 1 Obstarávateľ požaduje, aby uchádzať predložil ponuku na kompletný rozsah predmetu zákazky.
 2. 2 Cenová ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať ocenenie predmetu zákazky a doklady podľa bodu 6.
 3. 3 Obstarávateľ po vyhodnotení cenových ponúk oboznámi uchádzačov písomne (poštou alebo e – mailom) s výsledkom vyhodnotenia.
 4. 4 Obstarávateľ uzatvorí s úspešným uchádzačom zmluvu.
 5. 5 Ak úspešný uchádzať z akéhokoľvek dôvodu odstúpi od podpisu zmluvy, obstarávateľ môže vyzvať na uzatvorenie zmluvy ďalšieho uchádzača v poradí.
 1. 6 Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením cenovej ponuky znáša výhradne uchádzač bez finančného nároku voči obstarávateľovi.
 2. 7 Obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených cenových ponúk a súťaž zrušiť.

Copyright � 2005-2015 DPMP a.s. Všetky práva vyhradené.