logoDPDopravn� podnik mesta Pre�ov a.s.

Cestovný poriadok
Vyhľadanie spojenia
 Čas:
rozšírené vyhľadávanie
Najbližšie odchody

Projekty EÚ


APPKA NA CESTOVANIE

Google play
Apple store
 
 
Verejné obstarávanie
Názov: Výzva na predkladanie ponúk_Výmena kief na umývacích válcoch.
Dátum zverejnenia: 9.5.2018
Termín na predkladanie ponúk: 18.5.2018

Prlohy:

Doplnenie:Doplnenie č.2:Doplnenie č.3:  1. Identifikácia obstarávateľa:
Názov:                        Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť
Sídlo:                          Bardejovská 7, 080 06  Ľubotice
IČO:                            31718922
DIČ:                             2020523868
IČ DPH:                      SK2020523868
 
Kontaktná osoba:            Ing. Stanislav Goč
Telefón:                               051/7470 213  
Elektronická pošta:  stanislav.goc@dpmp.sk
Internetová adresa:             www.dpmp.sk
 
Adresa pre písomné doručovanie:
Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť
P. O. BOX 170
081 70 Prešov
 
  1. Predmet zákazky
Dodanie a montáž (výmena) silónových kief na umývacích valcoch umývacej linky pre úžitkové vozidlá.
 
  1. Opis predmetu zákazky
3.1 Predmetom zákazky je dodanie  silónových kief na umývacích valcoch umývacej linky
      pre úžitkové vozidlá, demontáž opotrebovaných kief a montáž nových kief na umývacie
      valce.
3.2 Umývacia linka pre úžitkové vozidlá:
       - Výrobca umývacej linky:                           Christ Wash systems
       - Typ linky:                                                  ECOBUS  DURA  C4100
       - Počet umývacích valcov:                          4 valce
       - Počet segmentov kief na jednom valci:    11 segmentov kief
 
Obstarávateľ požaduje zaslať cenovú ponuku na predmet zákazky ako celok.
 
  1. Podmienky dodania predmetu zákazky
4.1 Miesto dodania predmetu zákazky: Objekt autoumývarky v areáli Dopravného podniku
      mesta Prešov, a.s., ul. Bardejovská č.7, Ľubotice
4.2 Predmet zákazky bude realizovaný na základe objednávky.
 
5. Podmienky financovania predmetu zákazky
5.1 Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov obstarávateľa formou
      bezhotovostného platobného styku.
5.2 Faktúra bude vystavená po dodaní predmetu zákazky.
5.3 Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle platných právnych predpisov.
5.4. Splatnosť faktúry je 14 dní od jej doručenia obstarávateľovi.
 
6. Podmienky účasti uchádzačov
Uchádzač doloží kópiu platného dokladu o oprávnení podnikať, v ktorom je zapísaný predmet podnikania vykonávať požadovanú službu (výpis z obchodného registra, resp. živnostenského registra). Uchádzač musí týmto dokladom preukázať, že je oprávnený poskytovať požadovanú službu.
 
7. Predkladanie ponúk  (v zalepenej obálke s nápisom: „Ponuka kefy-neotvárať, súťaž“)
7.1 Lehota na predloženie cenových ponúk je určená do: 18.05.2018 , 12:00 hod.
7.2 Cenové ponuky je možné doručiť osobne na sekretariát riaditeľa (kancelária č. 21 –
      administratívna budova), areál DPMP, a.s., Bardejovská 7, 080 06 Ľubotice.
7.3 V prípade, že uchádzač predloží cenovú ponuku prostredníctvom poštovej zásielky (na
      adresu uvedenú v bode č. 1), rozhodujúci je termín doručenia cenovej ponuky
      obstarávateľovi.
7.4 Obsah ponuky:
  1. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzačov.
  2. Cenová ponuka na dodanie predmetu zákazky v  € bez DPH.
 
8. Kritérium na vyhodnotenie ponúk
8.1 Kritérium na vyhodnotenie ponúk pri dodržaní podmienok v tejto výzve je najnižšia
      celková cena v € bez DPH za predmet zákazky.
8.2 Cena za predmet zákazky musí zahŕňať všetky náklady spojené s dodaním predmetu
      zákazky.
8.3 Cena musí byť stanovená ako cena pevná v € bez DPH.
 
9. Ďalšie informácie obstarávateľa:
9.1 Obstarávateľ uzatvorí s úspešným uchádzačom kúpnu zmluvu.
9.2 Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením cenovej
      ponuky znáša výhradne uchádzač bez finančného nároku voči obstarávateľovi.
 
9.3 Obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených cenových
      ponúk a súťaž zrušiť.
 

Copyright � 2005-2015 DPMP a.s. Všetky práva vyhradené.