logoDPDopravn� podnik mesta Pre�ov a.s.

Cestovný poriadok
Vyhľadanie spojenia
 Čas:
rozšírené vyhľadávanie
Najbližšie odchody

Projekty EÚ


APPKA NA CESTOVANIE

Google play
Apple store
 
 
Verejné obstarávanie
Názov: Výzva na predloženie ponuky_ Nákup špecializovaných vozidiel na zvoz mincí Peuugeot v úprave Furgon.
Dátum zverejnenia: 16.5.2018
Termín na predkladanie ponúk: 25.5.2018

Prlohy:

Doplnenie:Doplnenie č.2:Doplnenie č.3: 1. Identifikácia obstarávateľa:
Názov:                    Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť
Sídlo:                       Bardejovská 7, 080 06  Ľubotice
IČO:                         31718922
DIČ:                         2020523868
IČ DPH:                   SK2020523868
Kontaktná osoba:  Ing. Stanislav Goč
Telefón:                  051/7470 218           
Elektronická pošta:          stanislav.goc@dpmp.sk
Internetová adresa:          www.dpmp.sk
Adresa pre písomné doručovanie:
Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť
P. O. BOX 17
081 70 Prešov
 
 1. Predmet zákazky
Nákup  nových špeciálne upravených  vozidiel zn. Peugeot PARTNER v prevedení furgon.
     Počet nakupovaných vozidiel: 2 (dve) vozidlá
 
 1. Opis predmetu zákazky
Špeciálne upravené vozidlá určené na zvoz tŕžieb z výdajných automatov cestovných lístkov,
dennú kontrolu, údržbu a odstraňovanie porúch výdajných automatov.
Požadujeme:
 • Atmosférický benzínový motor (neprepĺňovaný)
Zdôvodnenie: Vozidlá takmer denne zvážajú mince zo 70- tich výdajných automatov umiestnených na trasách liniek MHD. Ide o cca 70 krátkych jázd v mestskej prevádzke denne bez ohľadu na ročné obdobie. Nevhodné pre dieselové agregáty, ani agregáty s prepĺňaným motorom.
 
 • Kovovú pracovnú nadstavbu s pevnou podlahou na prevážanie kaziet s mincami a pracovným náradím. 
Zdôvodnenie: Len kovová nadstavba a pevná podlaha môže zabezpečiť bezpečný prevoz ťažkých kovových kaziet naplnených mincami.
 
 
Technické parametre
- prevedenie: Furgon L1
- farba laku biela
- motor:  benzín,  nepreplňovaný
- prevodovka: manuálna 5 stupňová
- zdvihový objem motora (cm3):  od 1550  do 1600
- výkon motora (k/kW):   od 90/66    do  100/74
- objem palivovej nádrže (l)  od 55  do  60
- užitočná hmotnosť (kg):     od 450  do  500
- objem nákladného priestoru (m3):  od  2,8  do 3,3
- nákladný priestor (d x š x v):  od 1650x1600x1200   do  1750x1650x1280
- celková dĺžka (m):   od 4 300   do  4 400
Sériová výbava
- elektricky ovládané predné okná
- bočné ochranné lišty
- odkladacia polica pod strechou
- otáčkomer
- výškovo a osovo nastaviteľný volant
- elektronický imobilizér
- látkové poťahy
- oceľové disky
- ABS, AFU, ESP
- airbag vodiča
- trojbodové bezpečnostné pásy
- posilovač riadenia
- príprava na autorádio
- zásuvka 12 V
- pozdĺžne nastaviteľné sedadlo vodiča
- jedno miesto spolujazdca
- 6 úchytných ôk v nákladnom priestore
- centrálne zamykanie s oddeleným zamykaním nákladného priestoru
 
Špeciálna úprava a výbava
- výklopné zadné dvere, zadný stierač, vyhrievanie zadného okna
- bočné ľavé dvere posuvné, celoplechové
- bočné pravé dvere posuvné s oknom
- fixné okno pravých bočných posuvných dverí
- plná prepážka za sedadlami s oknom
- manuálna klimatizácia
- denné svietenie
- plnohodnotné rezervné koleso
- zadný parkovací asistent
- nepriehľadné fólie na zadnom okne výklopných dverí a na posuvných pravých bočných
  dverách
- uzamykanie všetkých dverí pri naštartovanom vozidle
- podlaha nákladného priestoru z 9 mm preglejky
- predné lapače nečistôt
- zadné lapače nečistôt
- podlahové gumené koberce
- autorádio a reproduktor
- povinná výbava – lekárnička, lano, trojuholník, vesta
 
      Obstarávateľ požaduje naceniť predmet dodávky ako celok.
 
 
 1. Všeobecné informácie
  1. 1 Variantné riešenie: zákazka nemá variantné riešenie.
  2. 2 Predmet zákazky bude dodaný najneskôr do 31.12.2018 do areálu Dopravného podniku mesta Prešov, a.s., Bardejovská 7, 0806 Ľubotice
  3. 3 Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov obstarávateľa formou bezhotovostného platobného styku.
  4. 4  Nákup predmetu zákazky bude realizovaný na základe zmluvy.
  5. 5 Faktúra bude vystavená na predmet zákazky. Prílohou faktúry musí byť dodací list.
  6. 6 Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle platných právnych predpisov.
  7. 7 Splatnosť faktúry je 14 dní od jej doručenia obstarávateľovi.
  8. 8 Lehota viazanosti ponuky je 31.12.2018.
  9. 9 Komunikácia s obstarávateľom: Písomne, na hore uvedenú adresu, alebo mailom na stanislav.goc@dpmp.sk, príp. jozef.borzik@dpmp.sk . Odporúčame, aby príp. otázky uchádzača k zákazke, boli doručené obstarávateľovi najneskôr 5 dní pred lehotou na predkladanie ponúk.
  10. 10 Jazyk na komunikáciu a vypracovanie ponuky: slovenský.
  11. 11 Zábezpeka: nevyžaduje sa.
  12. 12 Elektronická aukcia: neuvažuje sa.
 
 1. Podmienky účasti uchádzačov
  1. 1 Uchádzač predloží:
 1. kópiu platného dokladu o oprávnení podnikať (výpis z OR, Živnostenský list). Výpis z OR nie starší ako 3 mesiace k lehote na predkladanie ponúk, použiteľný na právne úkony,
 2. kópiu dokladu, že uchádzač je autorizovaným predajcom tovaru, ktorý je predmetom zákazky,
 3. zoznam dodávok tovaru, lehôt dodávok tovaru a odberateľov, ktorí v r. 2016, 2017 odobrali tovar podobný   predmetu dodávky (§ 34, ods. 1.a). Zákona 343/2015 Z.z.) . Podmienkou účasti je dodanie aspoň 3 porovnateľných vozidiel  počas rokov 2016 a 2017.
 
 1. Predkladanie ponúk
  1. 1 Uchádzač predloží ponuku v zalepenej obálke označenej nápisom: „Ponuka Peugeot – neotvárať, súťaž“
  2. 2 Obálka  musí byť doručená do lehoty na predkladanie ponúk.
  3. 3 Lehota na predkladanie ponúk je určená do:  25.05.2018, 12:00 hod.
  4. 4 Cenové ponuky je možné doručiť osobne na sekretariát riaditeľa (kancelária č. 21 – administratívna budova), areál DPMP, a.s., Bardejovská 7, 080 06 Ľubotice.
  5. 5 V prípade, že uchádzač predloží cenovú ponuku prostredníctvom poštovej zásielky (na adresu uvedenú v bode č. 1), rozhodujúci je termín doručenia cenovej ponuky obstarávateľovi.
  6. 6 Obsah ponuky:                                                               a.) Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzačov podľa bodu 5.1                               b.)Cenovú ponuku na dodanie predmetu zákazky v € bez DPH.
 
 
 1. Kritérium na vyhodnotenie ponúk
  1. 1 Kritérium na vyhodnotenie ponúk pri dodržaní podmienok v tejto výzve je najnižšia celková cena v € bez DPH za predmet  zákazky.
  2. 2 Cena za predmet zákazky musí zahŕňať všetky náklady spojené s dodaním predmetu zákazky.
  3. 3 Cena musí byť stanovená ako cena pevná v € bez DPH.
 
 1. Vyhodnotenie ponúk
  1. 1 Obstarávateľ menuje komisiu, ktorá otvorí obálky s ponukami uchádzačov.
  2. 2 Ak uchádzač nesplní podmienky účasti nebude jeho cenová ponuka braná do úvahy pri vyhodnocovaní.
  3. 3 Obstarávateľ po vyhodnotení cenových ponúk oboznámi uchádzačov písomne (poštou alebo e – mailom) s výsledkom vyhodnotenia.
  4. 4 Ak úspešný uchádzať z akéhokoľvek dôvodu odstúpi od podpisu zmluvy, obstarávateľ môže vyzvať na uzatvorenie zmluvy ďalšieho uchádzača v poradí.
 
 
 1. Ďalšie informácie obstarávateľa:
  1. 1 Obstarávateľ uzatvorí s úspešným uchádzačom kúpnu zmluvu.
  2. 2 Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením cenovej ponuky znáša výhradne uchádzač bez finančného nároku voči obstarávateľovi.
  3. 3 Obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených cenových ponúk a súťaž zrušiť.
 

Copyright � 2005-2015 DPMP a.s. Všetky práva vyhradené.