logoDPDopravn� podnik mesta Pre�ov a.s.

Cestovný poriadok
Vyhľadanie spojenia
 Čas:
rozšírené vyhľadávanie
Najbližšie odchody

Projekty EÚ


APPKA NA CESTOVANIE

Google play
Apple store
 
 
Verejné obstarávanie
Názov: Výzva na predloženie ponuky _ Pravidelný výcvik vodičov skupín D, D+E.
Dátum zverejnenia: 8.1.2018
Termín na predkladanie ponúk: 24.1.2018

Prlohy:

Doplnenie:Doplnenie č.2:Doplnenie č.3:1. Identifikácia obstarávateľa:
Názov: Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť
S í d l o
Obec (mesto):
Ľubotice                    PSČ: 080 06
Ulica: Bardejovská                           Číslo: 7
IČO: 31718922
DIČ: 2020523868
IČ DPH: SK2020523868
Kontaktná osoba: Ing. Ivana Fedáková
Telefón: 051/7470 255,   Fax: 051/7764 225
Elektronická pošta: ivana.fedakova@dpmp.sk
Internetová adresa: www.dpmp.sk
Adresa pre písomné doručovanie:
DPMP, a. s.
P. O. BOX 170
081 70 Prešov
 
2. Predmet zákazky
V súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstaváraní“) Vás Vyzývam na predloženie cenovej ponuky na predmet:
 
„Pravidelný výcvik vodičov vozidiel skupín D, D+E“
 
3. Opis predmetu zákazky
Predmetom zákazky je zabezpečenie pravidelného výcviku vodičov vozidiel skupín D, D+E v zmysle zákona č. 280/2006 Z.z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov.
 
4. Miesto  a termín poskytovania služby
V sídle uchádzača.
 
Predpokladané termíny a počet vodičov:   
február 2018 - 7 vodičov
marec 2018 – 7 vodičov
máj 2018 – 7 vodičov
júl 2018 – 7 vodičov
december 2018 – 7 vodičov
 
5. Zmluva, trvanie zmluvy alebo lehota pre ukončenie dodávky
Obstarávateľ predpokladá odberať predmet zákazky na základe samostatných písomných objednávok.
 
6. Hlavné podmienky financovania
Platba na základe faktúry po uskutočnenom kurze v danom mesiaci z účtu obstarávateľa. Úhrada faktúr sa bude uskutočnovať bezhotovostným platobným stykom v eurách (€), v 30 dňovej lehote splatnosti od doručenia faktúry na adresu obstarávateľa, bez poskytnutia preddavkov.
 
 
 
7. Podmienky účasti uchádzačov
Uchádzač doloží:
  • kópiu platného dokladu o oprávnení podnikať
  • kópiu dokladu, ktorým uchádzač preukáže, že je registrovaný na vykonávanie takýchto kurzov v zmysle zákona č. 280/2006 Z.z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov
8. Lehota a miesto na predkladanie ponúk
Lehota na predkladanie ponúk: do 24.01.2018 do 12:00 hod.
Predkladanie ponuky doručením listinnou formou alebo osobným doručením. Uchádzač predloží ponuku v jednom vyhotovení v uzatvorenom a označenom obale.
Obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje:
- Adresu obstarávateľa uvedenú vo výzve
- Adresu uchádzača
- Označenie heslom súťaže „Pravidelný výcvik vodičov vozidiel skupín D, D+E  neotvárať“
Do cenovej ponuky uveďte e-mailovú adresu a telefón kontaktnej osoby zodpovednej za vytvorenie cenovej ponuky.
 
 
9. Kritéria na hodnotenie ponúk
Najnižšia celková cena v EUR bez DPH za predmet zákazky.   
Predmet zákazky Predpokladaný počet vodičov
 
Cena
pravidelného výcviku na 1 vodiča
 v EUR bez DPH
Celková cena v EUR bez DPH DPH v EUR Celková cena v EUR s DPH
 
Pravidelný výcvik vodičov
 
35        
 
Obstarávateľ bude posudzovať jednotlivé ponuky so zohľadnením ostatných nákladov na kurz.
               
10. Ďalšie informácie obstarávateľa:
Po vyhodnotení predložených cenových ponúk v písomnej forme oznámi obstarávateľ všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk poštou resp. e-mailom.
 
Obstarávateľ môže zrušiť použitý postup:
-  ak ani jeden uchádzač nesplnil podmienky účasti vo verejnom obstarávaní, 
-  nebola predložená ani jedna ponuka, alebo bola predložená len jedna ponuka,
-  ani jedna predložená ponuka nezodpovedá určeným požiadavkám,
-  ak sa zmenili okolnosti za ktorých sa vyhlásilo obstarávanie,
-  ak celková suma ponuky bude prekračovať finančný limit stanovený pre zvolenú formu obstarávania. 
 Ak úspešný uchádzač nedokáže plniť dodávku zákazky s obstarávateľom z vlastného rozhodnutia, obstarávateľ má právo osloviť uchádzača, ktorý v súťaži skončil ako druhý v poradí.
 
Obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk a súťaž zrušiť.
Copyright � 2005-2015 DPMP a.s. Všetky práva vyhradené.