logoDPDopravn� podnik mesta Pre�ov a.s.

Cestovný poriadok
Vyhľadanie spojenia
 Čas:
rozšírené vyhľadávanie
Najbližšie odchody

Projekty EÚ


APPKA NA CESTOVANIE

Google play
Apple store
 
 
Verejné obstarávanie
Názov: Výzva na predloženie ponuky _ Rekonštrukcia kancelárie.
Dátum zverejnenia: 11.1.2018
Termín na predkladanie ponúk: 18.1.2018

Prlohy:

Doplnenie:Doplnenie č.2:Doplnenie č.3:1.   Identifikácia obstarávateľa:

Názov:                      Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť
Sídlo:                        Bardejovská 7, 080 06  Ľubotice
IČO:
                          31718922

DIČ:                           2020523868

IČ DPH:                     SK2020523868

Kontaktná osoba:      Ing. Vladimír Mišenčik

Telefón:                    051/7470 224, 0911 604 725        Fax: 051 7764225
Elektronická pošta:   vladimir.misencik@dpmp.sk

Internetová adresa: www.dpmp.sk

Adresa pre písomné doručovanie:

Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť

P. O. BOX 170

081 70 Prešov

 

2.   Predmet zákazky

 

2.1.  Názov zákazky: Rekonštrukcia kancelárie v administratívnom objekte.

 

3.   Opis predmetu zákazky

 

3.1.  Predmetom zákazky je obstaranie zhotoviteľa na uskutočnenie stavebných prác – rekonštrukcia kancelárie na 1. poschodí v administratívnom objekte Dopravného podniku mesta Prešov v Ľuboticiach.

3.2.  Rozsah prác:

a)   vybúranie priečky – 10,7 m2,

b)   montáž sadrokartónovej priečky z akustickej sadrokartónovej dosky, jednoduchá konštrukcia s dvojitým opláštením (2xSDK/minerálna izolácia/2xSDK) – 3,85 x 2,9 x 0,13 (š x v x h),

Požiadavky na materiál:

-    akustická sadrokartónová doska hr. 12,5 mm, typ. Knauf Silentboard alebo Modrá akustická doska Rigips,

-    minerálna izolácia hr. 80 mm (Isover alebo Knauf),

c)   vymaľovanie sadrokartónovej priečky – 11,2 m2,

d)   zamurovanie otvoru – 0,86 x 0,58 m

e)   oprava stropu a stien po frézovaní elektroinštalácie (elektroinštalačné práce vykoná obstarávateľ),

f)    nová akrylátova omietka, farba biela, zrnitosť 1,5 mm, roztieraná štruktúra (zn. Baumit, Weber) – 67 m2,

3.3.  Súčasťou predloženej cenovej ponuky musí byť aj odvoz a likvidácia odpadu v zmysle platných noriem a  právnych predpisov o ochrane životného prostredia.

3.4.  Práce sa budú realizovať počas prevádzky v administratívnom objekte.

3.5.  Začiatok stavebných prác: 29.01.2018

3.6.  Montáž sadrokartónovej priečky s náterom je potrebné vykonať najneskôr do 01.02.2018.

3.7.  Požadovaná záručná doba na stavebné práce: 4 roky

3.8.  Odporúčame vykonať obhliadku objektu, ktorý je predmetom zákazky. Obhliadku objektu je potrebné dohodnúť s kontaktnou osobou uvedenou v bode 1.

 

4.   Miesto a lehota dodania predmetu zákazky

 

4.1.  Miesto dodania predmetu zákazky: Administratívny objekt Dopravného podniku mesta Prešov, a. s., v Ľuboticiach

4.2.  Lehota dodania predmetu zákazky: do 15.02.2018.

4.3.  Predmet zákazky bude realizovaný na základe zmluvy.

 

5.   Podmienky financovania predmetu zákazky

 

5.1.   Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov obstarávateľa formou bezhotovostného platobného styku.

5.2.   Faktúra bude vystavená po dodaní predmetu zákazky. Prílohou faktúry musí byť dodací list alebo súpis vykonaných prác.

5.3.   Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle platných právnych predpisov.

5.4.   Splatnosť faktúry je 15 dní od jej doručenia obstarávateľovi.

 

6.   Podmienky účasti uchádzačov

 

6.1.  Uchádzač doloží:

 

a)   kópiu platného dokladu o oprávnení podnikať, v ktorom je zapísaný predmet podnikania vykonávať požadovanú službu (výpis z obchodného registra, resp. živnostenského registra). Uchádzač musí týmto dokladom preukázať, že je oprávnený poskytovať požadovanú službu.

b)   kópiu dokladov o odbornej spôsobilosti pre túto činnosť.

 

7.   Predkladanie cenových ponúk

 

7.1.  Lehota na predloženie cenových ponúk je určená do 18.01.2018 do 12:00 hod.

7.2.  Cenové ponuky je možné doručiť písomne na adresu pre písomné doručovanie uvedenú v bode č. 1, alebo osobne na sekretariát riaditeľa (kancelária č. 21).

7.3.  V prípade, že uchádzač predloží cenovú ponuku prostredníctvom poštovej zásielky alebo elektronicky, rozhodujúci je termín doručenia cenovej ponuky obstarávateľovi.

 

8.   Kritérium na vyhodnotenie ponúk

 

8.1.      Kritérium na vyhodnotenie ponúk pri dodržaní podmienok v tejto výzve je najnižšia celková cena v EUR bez DPH za predmet zákazky.

8.2.      Cena za predmet zákazky musí zahŕňať všetky náklady spojené s dodaním predmetu zákazky. Cena musí byť stanovená ako cena pevná v EUR bez DPH, ak je uchádzač platiteľom DPH uvedie cenu osobitne aj s DPH.

 

9.      Ďalšie informácie obstarávateľa:

 

9.1.      Obstarávateľ požaduje, aby uchádzať predložil ponuku na kompletný rozsah predmetu zákazky.

9.2.      Cenová ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať ocenenie predmetu zákazky a doklady podľa bodu 6.

9.3.      Obstarávateľ po vyhodnotení cenových ponúk oboznámi uchádzačov písomne (poštou alebo e – mailom) s výsledkom vyhodnotenia.

9.4.      Obstarávateľ uzatvorí s úspešným uchádzačom zmluvu o dielo.

9.5.      Ak úspešný uchádzať z akéhokoľvek dôvodu odstúpi od podpisu zmluvy, obstarávateľ môže vyzvať na uzatvorenie zmluvy ďalšieho uchádzača v poradí.

9.6.      Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením cenovej ponuky znáša výhradne uchádzač bez finančného nároku voči obstarávateľovi.

9.7.      Obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených cenových ponúk a súťaž zrušiť.


Copyright � 2005-2015 DPMP a.s. Všetky práva vyhradené.