logoDPDopravn� podnik mesta Pre�ov a.s.

Cestovný poriadok
Vyhľadanie spojenia
 Čas:
rozšírené vyhľadávanie
Najbližšie odchody

Projekty EÚ


APPKA NA CESTOVANIE

Google play
Apple store
 
 
Verejné obstarávanie
Názov: Výzva na predkladanie ponúk_Náhradné diely na zberacie bodky ESKO.
Dátum zverejnenia: 13.8.2019
Termín na predkladanie ponúk: 20.8.2019

Prlohy:

Doplnenie:Doplnenie č.2:Doplnenie č.3:1. Identifikácia obstarávateľa:
Názov: Dopravný podnik mesta Prešov,  akciová spoločnosť
S í d l o
Obec (mesto):
Ľubotice      PSČ: 080 06
Ulica: Bardejovská              Číslo: 7
IČO: 31718922
DIČ: 2020523868
IČ DPH: SK2020523868
Kontaktná osoba: Ján Ňachaj
Telefón: 7470205        Fax: 051 7764225
Elektronická pošta: mailto:mtz@dpmp.sk
Internetová adresa: http://www.dpmp.sk
Adresa pre písomné doručovanie:
DPMP, a. s.
P. O. BOX 170
081 70 Prešov
 
2. Predmet zákazky
Zákazka na dodanie tovaru : Náhradné diely na zberacie bodky ESKO
 
3. Opis predmetu zákazky
Náhradné diely na zberacie bodky ESKO L 102 pre trojejbusy Škoda -predpokl. ročná spotreba :
 
 1. 22 9 310 0 - Vanička /0070.110/   – 80 ks
 2. 22 9 302 0 -  Nosič – starý typ /0070.102B/  – 100 ks
 3. 22 9 303 0 -  Čap zvislý/0070.103B/  – 80 ks
 4. 22 9 306 0 – Čap vodorovný/0070.106/ - 80 ks
 5. 22 9 340 0 – Pružina/0070.109/  - 80 ks
 6. 22 9 311 1 – Opaľovací hrot/0070.111/ - 130 ks
 7. 22 9 319 1 – Krúžok/0070.107/ - 60 ks
 8. 22 9 300 0 – Bodka zberača Esko L 102/3 – 5 ks
 9. 22 9 331 0 – Prepojovací kábel/0070.108/ - 150 ks
 10. 22 9 340 0 – Šrúb opaľov. hrotu/0070.115/ - 80 ks
 11. 22 9 301 0 – Nosník/0070.101.3/ - 4 ks
 12. 22 9 307 0 – Krúžok/0070.107/ - 10 ks
 13. 0070.114 – Púzdro zvislého čapu – 20 ks
 14. 0070.121 – Šrúb M16x6 – 40ks
 
      Zdôrazňujeme, že musia byť ocenené všetky položky.
      Jednotlivé dodávky ND budú realizované na základe písomných čiastkových objednávok.
 
 
4. Miesto dodania tovaru
Dopravný podnik mesta Prešov, a.s. , Bardejovská 7 , 080 06 Ľubotice
 
5. Zmluva, trvanie zmluvy alebo lehota pre dodanie tovaru
Na základe jednotlivých objednávok do naplnenia fin. limitu .
 
6. Hlavné podmienky financovania
Platba na základe faktúry po dodaní tovaru. Platba bude uskutočňovaná z účtu obstarávateľa.
Splatnosť faktúry  21 dní odo dňa vystavenia.
 
7. Podmienky účasti uchádzačov
Uchádzač doloží :
Kópia platného dokladu o oprávnení podnikať
 
8. Lehota a miesto na predkladanie ponúk
Lehota na predloženie súťažných podkladov : do 20.08.2019 do 12,00  hod.
Ponuky je možné doručiť písomne na adresu pre písomné doručovanie uvedenú v bode č. 1, elektronicky na adresu mtz@dpmp.sk alebo osobne v  DPMP, a. s. na prízemie, kancelária č.18, kontaktná osoba Ján Ňachaj.
 
9. Kritérium na hodnotenie ponúk
Celková najnižšia cena za predmet zákazky vrátane dopravy.
 
10. Osobitné podmienky
 
Obstarávateľ si vyžaduje právo neprijať žiadnu z ponúk a súťaž zrušiť.
Copyright � 2005-2015 DPMP a.s. Všetky práva vyhradené.