logoDPDopravn� podnik mesta Pre�ov a.s.

Cestovný poriadok
Vyhľadanie spojenia
 Čas:
rozšírené vyhľadávanie
Najbližšie odchody

Projekty EÚ


APPKA NA CESTOVANIE

Google play
Apple store
 
 
Verejné obstarávanie
Názov: Výzva na predkladanie ponúk_Oprava zadnej nápravy trolejbusu.
Dátum zverejnenia: 30.11.2018
Termín na predkladanie ponúk: 14.12.2018

Prlohy:

Doplnenie:Doplnenie č.2:Doplnenie č.3:1. Identifikácia obstarávateľa:
Názov: Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť
S í d l o
Obec (mesto):
Ľubotice          PSČ: 080 06
Ulica: Bardejovská                  Číslo: 7
IČO: 31718922
DIČ: 2020523868
IČ DPH: SK2020523868
Kontaktná osoba: Ing. Igor Ivanko
Telefón: 051/7470 220,            Fax: 051 7764225
Elektronická pošta: igor.ivanko@dpmp.sk
Internetová adresa: www.dpmp.sk
Adresa pre písomné doručovanie:
DPMP, a. s.
P. O. BOX 170
081 70 Prešov
 
 
2. Predmet zákazky
 
Oprava zadnej nápravy
 
3. Opis predmetu zákazky
 
Predmetom zákazky je oprava zadnej nápravy typu ZF AV – 132 GR pre trolejbus typu Škoda 25 TR IVECO – IRISBUS ev. č. 708. Náprava je príliš hlučná, pravdepodobne je nutná výmena ložísk.
 
4. Zmluva, trvanie zmluvy alebo lehota pre ukončenie dodávky
 
Na základe objednávky.
 
5. Hlavné podmienky financovania
 
Platba na základe faktúry po zrealizovaní opravy zadnej nápravy.
 
 
 
 
 
6. Lehota a miesto na predkladanie ponúk
 
Lehota na predkladanie ponúk: do 14.12.2018 do 14:00 hod.
 
Ponuky doručovať elektronicky na igor.ivanko@dpmp.sk.
 
7. Kritéria na hodnotenie ponúk
 
Najnižšia cena v EUR bez DPH v zmysle bodu č. 3 tejto výzvy.        
 
8. Ďalšie informácie obstarávateľa :   
 
Obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk a súťaž zrušiť.
Copyright � 2005-2015 DPMP a.s. Všetky práva vyhradené.