logoDPDopravn� podnik mesta Pre�ov a.s.

Cestovný poriadok
Vyhľadanie spojenia
 Čas:
rozšírené vyhľadávanie
Najbližšie odchody

Projekty EÚ


APPKA NA CESTOVANIE

Google play
Apple store
 
 
Verejné obstarávanie
Názov: Výzva na predkladanie ponúk_Tlač a dodávka jednorázových cestovných lístkov.
Dátum zverejnenia: 3.7.2019
Termín na predkladanie ponúk: 31.7.2019

Prlohy:
03.07.2019   Príloha č. 1
03.07.2019   Príloha č. 2

Doplnenie:Doplnenie č.2:Doplnenie č.3:  1. Identifikácia obstarávateľa
Názov:            Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť
Sídlo:              Bardejovská 7, 080 06 Ľubotice
IČO:               31718922
IČ DPH:        SK2020523868
Kontaktná osoba vo veciach zákazky:
Mgr. Eva Futóová – telefón: +421 0911 152 856, e-mail: eva.futoova@dpmp.sk
Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania:
Ing. Jozef Boržík, 051/7470 221   e-mail: Jozef.borzik@dpmp.sk
 
 
  1. Predmet zákazky
2.1 Názov zákazky:                                      „Tlač a dodávka jednorazových cestovných lístkov“
2.2 Druh zákazky:                                         Zákazka na kúpu tovaru a poskytnutie služby
2.3 Kód obstarávania - CPV:                        34980000-0                Cestovné lístky
2.4 Typ zmluvy:                                                        Zmluva na výrobu cestovných lístkov. Dotlač cestovných lístkov bude zabezpečovaná na základe čiastkových objednávok.
 
3. Miesto a termín dodania predmetu zákazky
3.1 Miesto dodania predmetu zákazky:         Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť, Bardejovská 7, 080 06 Ľubotice
3.2 Termín prvého plnenia bude v mesiaci november 2019 na základe objednávky vystavenej 14 dní vopred.  Plnenie bude vždy  nasledovať po vystavení čiastkovej objednávky vystavenej objednávateľom počas trvania  zmluvy, prípadne do vyčerpania obchodovateľného limitu 4 000 000 kusov, podľa toho čo nastane skôr.
3.3 Čiastkové plnenie bude maximálne 14 dní odo dňa doručenia objednávky.               
 
4. Opis predmetu zákazky a technická špecifikácia
4.1. Predmetom zákazky je:
-  výroba a uskladnenie bianco archov pre vytlačenie 4 000 000  jednorazových cestovných lístkov (ďalej len „JCL“) na mestskú hromadnú dopravu v Prešove, účelovo viazanej ceniny v papierovej forme podľa podrobnej technickej špecifikácie objednávateľa, ktorá tvorí Prílohu č. 2 tejto výzvy na predkladanie cenových ponúk. Dôležité je dodržanie ochranných a bezpečnostných prvkov.
- dotlač nominálnych hodnôt  cestovných lístkov a ďalších údajov  podľa požiadaviek objednávateľa
    podľa vzoru v Prílohe č. 2 tejto výzvy. Konečná úprava (perforovanie, odtrhávacia lišta, lepenie ...) obvyklá pre distribúciu cestovných lístkov MHD Prešov v maloobchodnom predaji.  
4.2 Zákazka zahŕňa aj dodávku cestovných lístkov na miesto určené objednávateľom:
       Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť, Bardejovská 7, 080 06 Ľubotice
4.3. Počet požadovaných cestovných lístkov jednotlivých nominálnych hodnôt, ich farebné vyhotovenie bude uvedené v čiastkovej objednávke. Predpokladaný počet čiastkových objednávok je 2 x ročne. 
4.4. Úspešný uchádzač vyhotoví pred plnením a pred realizovaním prvej čiastkovej objednávky (za súčinnosti obstarávateľa a vzájomného odsúhlasenia obidvomi zmluvnými stranami) aj vzory JCL a to: po 20 ks JCL z každej hodnoty znehodnotené perforáciou „SPECIMEN“. Po 10 ks JCL z každej hodnoty následne odovzdá dodávateľ odberateľovi a po 10 ks si ponechá dodávateľ pre potreby povinnej archivácie. Vzorové JCL budú označené sériou a číslované 000000000.
 
5. Cena a spôsob určenia ceny za poskytované služby
5.1 Navrhovaná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
5.2 Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, vo svojej ponuke na to upozorní a vyhodnocovaná bude jeho konečná cena, ktorú uvedie v Prílohe č. 1 ako cenu bez DPH, DPH uvedie 0 a cenu s DPH uvedie rovnakú akú uviedol cenu bez DPH.
5.3 Uchádzačom navrhovaná jednotková cena za predmet zákazky bude vyjadrená v Eurách, s presnosťou na maximálne 4 desatinné miesta. Navrhovaná cena v sebe zahŕňa všetky náklady súvisiace s dodaním tovaru, náklady dodávateľa na dopravu, všetky náklady spojené s výkonom tejto zákazky.
5.4 Uchádzač vyplní priloženú tabuľku – Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií, do ktorej zapíše uvedenú cenovú ponuku za predmet zákazky. Vyhodnocuje sa cena za 4 000 000 ks vytlačených jednorázových cestovných lístkov spolu v Eurách bez DPH.
 
6. Variantné riešenie:           neumožňuje sa
 
7. Predpokladaná hodnota zákazky je:     51 600.- € bez DPH.
7.1 Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť, bude v tomto verejnom obstarávaní vystupovať postupom  ako Obstarávateľ, v zmysle  § 9 ZVO.
7.2  Zákazka je v zmysle § 5 ZVO podlimitná.
    
8. Predkladanie cenových ponúk a komunikácia medzi obstarávateľom a záujemcami (uchádzačmi)
8.1 Uchádzač predloží ponuku v lehote na predkladanie ponúk elektronicky na e-mailovú adresu: Jozef.borzik@dpmp.sk.
8.2 Akákoľvek komunikácia uchádzača s verejným obstarávateľom bude prebiehať výlučne elektronicky.
 
9. Lehota na predkladanie ponúk
9.1 Lehota na predkladanie ponúk je stanovená 31.7.2019 o 11:00 hod.
9.2 Ponuka do súťaže bude platne prijatá ak bude preukázateľne doručená pred termínom 31.7.2019, 11:00 hod. Ponuky doručené elektronicky po tomto termíne budú vylúčené.
9.3 Uchádzačovi bude mailom potvrdené, že ponuka došla a v akom čase.
 
10.  Obsah ponuky
Ponuka musí obsahovať:
10.1. Identifikáciu uchádzača výpisom z OR (v elektronickej podobe), resp. zo Živnostenského registra.
10.2. Vypísanú Prílohu č. 1 , ktorá bude podpísaná štatutármi v zmysle Výpisu z OR, ktorý definuje predmet činnosti, ktorý je predmetom zákazky.
10.3 Zoznam realizovaných zákaziek s rovnakým Predmetom zákazky v r. 2017 a 2018 v kumulatívnom objeme min. 200 000 € bez DPH / ročne.
10.4  Návrh Zmluvy, ktorá môže zaväzovať obe zmluvné strany len k záväzkom, ktoré obsahuje táto výzva.
10.5 V prípade, že uchádzač nemá zverejnenú uzávierku v Registri finančných výkazov za r. 2017 a 2018, priloží scan Účtovnej závierky za r. 2017 a 2018.
10.6 V prípade, že nemá záznam v Zozname hospodárskych subjektov vedenom na ÚVO, budú v prípade umiestnenia uchádzača v prvom poradí vyžiadané doklady, ktoré nie je možné získať z registra.
10.7  Zmluva bude podpísaná len s priamym realizátorom zákazky. Nebude možné podpísať zmluvu zo sprostredkovateľom, alebo s treťou osobou.
 
11. Zábezpeka.
11.1 Zábezpeka sa  nepožaduje.
 
12. Kritérium na hodnotenie cenových ponúk
12.1 Kritériom na hodnotenie ponúk je najnižšia cenová ponuka na celý predmet zákazky – najnižšia cena     spolu v eurách bez DPH za celú zákazku.
 
13. Vyhodnocovanie ponúk
13.1 Obstarávateľ po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk vyhodnotí splnenie požiadaviek obstarávateľa na predmet zákazky u uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste a zároveň ho vyzve na predloženie dokladov v zmysle § 32 ZVO, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti v časti Osobné postavenie.  .
13.2 V prípade, ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie požiadaviek uvedených v tejto Výzve,  obstarávateľ požiada uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste o vysvetlenie predložených dokladov. Vysvetlenie uchádzač zašle e-mailovou komunikáciou na adresu uvedenú v bode 1.
13.3 V prípade, ak ponuka uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste nebude spĺňať požiadavky verejného obstarávateľa, neprejaví v zákonnej lehote súčinnosť pri predkladaní dokladov, resp. príprave a podpise zmluvy, pristúpi k vyhodnoteniu ponuky uchádzača, ktorý sa umiestnil v poradí na nasledujúcom mieste.
13.4 Výsledok vyhodnotenia ponúk zašle obstarávateľ všetkým uchádzačom formou Oznámenia o prijatí alebo neprijatí ponuky  prostredníctvom e-mailu na e-mailovú adresu uchádzača.
 
14. Podmienky financovania predmetu zákazky
14.1 Predmet zákazky bude financovaný z vlastných prostriedkov obstarávateľa formou bezhotovostného platobného styku.
14.2 Zálohy nebudú poskytované.
14.3 Do celkovej faktúrovanej ceny sa premietne cena použitých bianco archov navýšená o cenu dotlače nominálnej hodnoty a konečnej úpravy cestovných lístkov.
14.3 Faktúra môže byť vystavená iba na základe potvrdeného dodacieho listu a musí obsahovať všetky náležitosti stanovené platnými právnymi predpismi, inak je objednávateľ oprávnený faktúru v lehote splatnosti vrátiť Dodávateľovi na prepracovanie. Lehote splatnosti faktúry začne plynúť dňom dodávky a môže byť 14-dňová .
 
15. Osobitné ustanovenia
15.1  Obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať žiadnu z ponúk a súťaž zrušiť .
Copyright � 2005-2015 DPMP a.s. Všetky práva vyhradené.