logoDPDopravn� podnik mesta Pre�ov a.s.

Cestovný poriadok
Vyhľadanie spojenia
 Čas:
rozšírené vyhľadávanie
Najbližšie odchody

Projekty EÚ


APPKA NA CESTOVANIE

Google play
Apple store
 
 
DPMP, Moderniz?cia vozov?ho parku trolejbusov v?Pre?ove

Projekt: ?DPMP, Moderniz?cia vozov?ho parku trolejbusov v?Pre?ove?

Prij?mate?:
Dopravn? podnik mesta Pre?ov, akciov? spolo?nos?
?ubotice, Bardejovsk? 7, 080 06
N?zov Projektu:
DPMP, Moderniz?cia vozov?ho parku trolejbusov v Pre?ove
K?d projektu v?ITMS2014+:
311031A805
??slo zmluvy o?NFP:
Z311031A805
Miesto realiz?cie projektu:
Pre?ovsk? kraj
?asov? r?mec realiz?cie projektu:
06/2016 ? 12/2017
Celkov? n?klady na projekt:
7 909 914,65 EUR
Celkov? n?klady na n?kup trolejbusov (bez DPH):
7 896 233,65 EUR
V??ka poskytnut?ho nen?vratn?ho finan?n?ho pr?spevku:
7 501 421,94 EUR (95%)
Spolufinancovanie projektu zo strany DPMP:
394 811,68 EUR (5%)
Projekt je realizovan? v?r?mci Opera?n?ho programu Integrovan? infra?trukt?ra a?spolufinancovan? Koh?znym fondom E?.
Prioritn? os:
3 ? Verejn? osobn? doprava
Investi?n? priorita:
7ii ? V?voj a zlep?ovanie ekologick?ch priazniv?ch, vr?tane n?zkohlukov?ch a?n?zkouhl?kov?ch dopravn?ch syst?mov, vr?tane vn?trozemsk?ch vodn?ch ciest a n?mornej dopravy, pr?stavov, multimod?lnych prepojen? a letiskovej infra?trukt?ry v z?ujme podpory udr?ate?nej region?lnej a?miestnej mobility
?pecifick? cie?:
3.2 ? Zv??enie atraktivity a pr?stupnosti verejnej osobnej dopravy prostredn?ctvom obnovy mobiln?ch prostriedkov dr?hovej MHD

Stru?n? opis projektu:

Na z?klade Zmluvy o?poskytnut? nen?vratn?ho finan?n?ho pr?spevku zo d?a 18.07.2016, ??innej d?a 28.07.2016 za?al Dopravn? podnik mesta Pre?ov, a.s.?(DPMP) realizova? projekt s?n?zvom ?DPMP, Moderniz?cia vozov?ho parku trolejbusov v?Pre?ove?. ??elom projektu je zvr?ti? doteraj?? nepriazniv? v?voj v de?be prepravnej pr?ce v osobnej doprave medzi mestskou hromadnou dopravou (MHD) a individu?lnou automobilovou dopravou (IAD) a vytvori? podmienky pre trvalo udr?ate?n? mestsk? mobilitu. Cie?om je urobi? z trolejbusovej trakcie nosn? kostru dopravn?ho syst?mu s podielom viac ako 47 % na prepravn?ch v?konoch v MHD v roku 2020.?Z?merom projektu je podpori? obnovu prostriedkov dr?hovej MHD obstaran?m 15 kusov modern?ch n?zkopodla?n?ch trolejbusov (10 ks trojn?pravov?ch k?bov?ch a 5 ks dvojn?pravov?ch). Cie?ovou skupinou je ?irok? verejnos? vyu??vaj?ca MHD v meste Pre?ov, pri?om nov? trolejbusy bud? nasaden? na v?etk?ch jestvuj?cich ?smich trolejbusov?ch link?ch.

Aktivity projektu pozost?vaj? z?jednej hlavnej? aktivity projektu s?n?zvom "N?kup trolejbusov". Na podporu implement?cie projektu bud? realizovan? podporn? aktivity projektu, a?to riadenie projektu, publicita a?informovanos?.

Charakteristika obstar?van?ch trolejbusov:

Dvojn?pravov? trolejbus
Ide o ?tandardn? 100 % n?zkopodla?n? asynchr?nny ?tandardn? dvojn?pravov? trolejbus MHD s?maxim?lnou d?kou 13,5 metra a ??rkou 2,55 metra. ?Trolejbus bude ma? minim?lne 3 dvojkr?dlov? dvere. Jeho kapacita? bude minim?lne ?90 os?b, z ?oho minim?lne ?25 % ?miest bude na sedenie.

Trak?n? motor bude s minim?lnym v?konom 150 kW. ?

Trojn?pravov? k?bov? trolejbus
Jedn? sa o k?bov? 100 % n?zkopodla?n? asynchr?nny k?bov? trojn?pravov? trolejbus MHD s?maxim?lnou d?kou 18,75 metra a ??rkou 2,55 metra.?Trolejbus bude ma? minim?lne 4 dvojkr?dlov? dvere. Jeho kapacita? bude minim?lne ?130 os?b, z ?oho minim?lne ?25 % ?miest bude na sedenie. Trak?n? motor bude s minim?lnym v?konom 200 kW.

Vozidl? bud? ma?? dia?kov? ovl?danie v?hybiek, samoobslu?n? otv?ranie dver? zvonku cestuj?cimi, plo?inu pre n?stup invalidn?ho voz?ka, brzdov? syst?m s ABS a ASR s automatickou zast?vkovou brzdou. Bud? vybaven? klimatiz?ciou a?informa?n?m syst?mom. Oba typy bud? ur?en? pre prev?dzkovanie na trolejbusovej dr?he s menovit?m nap?t?m 600 V js a prisp?soben? jestvuj?cej infra?trukt?re trolejov?ho vedenia v meste Pre?ov.

Predpokladan? v?stupy:

Realiz?cia projektu v?razne prispeje k naplneniu rozvojov?ho cie?a DPMP a?mesta Pre?ov, a to zv??enie celkovej konkurencieschopnosti a?kvality verejnej hromadnej dopravy v?meste Pre?ov. Moderniz?ciou viac ako jednej tretiny vozov?ho parku trolejbusov d?jde k?v?razn?mu zv??eniu bezpe?nosti dopravy, komfortu cestuj?cich, plynulosti prev?dzky a prepravnej r?chlosti. ?alej d?jde k zn?eniu hlu?nosti a k?zn?eniu negat?vnych vplyvov dopravy na ?ivotn? prostredie. Realiz?cia projektu bude znamena? stabiliz?ciu po?tu prepraven?ch cestuj?cich, zn?enie priemern?ho veku flotily vozidiel trolejbusovej trakcie, zv??enie podielu n?zko podla?n?ch vozidiel a zn?enie po?tu nepravidelnost? v doprave. S??asne d?jde k?v?raznej ?spore n?kladov na ?dr?bu a?prev?dzku vozov?ho parku, ?o zlep?? mo?nosti podniku pre realiz?ciu ?al??ch invest?ci? do moderniz?cie ekologickej trolejbusovej trakcie a?t?m pom?e zabezpe?i? jej trval? udr?ate?nos?. V r?mci projektu nebud? vytvoren? ?iadne pracovn? miesta, ale projekt prispeje k udr?aniu s??asn?ch pracovn?ch miest.

Ukazovatele projektu:

Po?et cestuj?cich prepraven?ch dr?hovou MHD: 7 661 234 os?b (r. 2018 ? pozn. nov?mi trolejbusmi v?meste Pre?ov);

Po?et nov?ch mobiln?ch prostriedkov dr?hovej MHD (trolejbusy) vhodn?ch tie? pre cestuj?cich s obmedzenou mobilitou: 15 ks (r. 2017).

Aktu?lny stav realiz?cie projektu:

Ku koncu augusta 2017 (t.j. od janu?ra 2017, kedy bol dodan? a?vypraven? prv? trolejbus), nov? trolejbusy prepravili 3 850?567 cestuj?cich v?pre?ovskej MHD.

Posledn?, t.j. 15-ty trolejbus bol dodan? 24.4.2017. Nasadzovan??na linky?MHD bol od 15.5.2017. Od 16.5.2017 bolo?teda v?etk?ch 15 ks nov?ch trolejbusov obstaran?ch v r?mci projektu plne v prev?dzke a vo v?prave na link?ch MHD v Pre?ove.?

V porad? 13-ty a 14-ty ?ks dodan?ch trolejbusov (posledn? 2 ks dvoj?l?nkov?ch trolejbusov, t.j. 9-ty?a 10-ty?ks) boli?prevzat? DPMP, a.s. od dod?vate?a d?a 21.4.2017. Na linky 4, 8 a 38 boli?nasadzovan? prv?kr?t od 16.5.2017.

V porad? 11 a 12 ks dodan?ch trolejbusov (?al?ie 2 ks jedno?l?nkov?ch trolejbusov, v porad? 3-t? a 4-t? ks) boli prevzat? DPMP, a.s. d?a 7.4.2017. V prvom m?jovom t??dni na nich za?ala v?u?ba vodi?ov s cie?om z?ska? osved?enie na vedenie tohto typu trolejbusu. Od 15.5.2017 boli nasadzovan?na linky MHD v Pre?ove.

8-mi?ks dvoj?l?nkov? k?bov? trolejbus a prv? 2 ks jedno?l?nkov?ch trolejbusov boli dodan? 17.3.2017. 8-mi dvoj?l?nkov? trolejbus bol nasaden??do prev?dzky na linky 4, 8?a 38 od 5.4.2017 a na 2-och ks jedno?l?nkov?ch trolejbusoch sa od 5.4.2017 za?ala v?u?ba vodi?ov s cie?om z?ska? osved?enie na vedenie tohto typu trolejbusu.?

7-mi ks dvoj?l?nkov? k?bov? trolejbus bol dodan? d?a 20.1.2017. Bol nasaden? do prev?dzky 16.2.2017.

Prv?ch 6 ks zak?pen?ch trolejbusov bolo?nasadzovan?ch na linky ?. 4, 8 a 38 od 18.1.2017.?

  • Inform?cie o Opera?nom programe Integrovan? infra?trukt?ra n?jdete na www.opii.gov.sk;
  • hypertextov? odkaz na webov? s?dlo riadiaceho org?nu: www.mindop.sk;
  • hypertextov? odkaz na webov? s?dlo Centr?lneho koordina?n?ho org?nu: www.eufondy.sk.

Copyright � 2005-2015 DPMP a.s. Všetky práva vyhradené.